Vítejte na oficiálních stránkách

Svaté přijímání

Ježíš říká: "Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky ... Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný ... zůstává ve mně a já v něm" (Jan 6,51.54.56).

"Náš Spasitel při poslední večeři, tu noc, kdy byl zrazen, ustanovil eucharistickou oběť svého Těla a své Krve, aby tak pro všechny časy, dokud nepřijde, zachoval v trvání oběť kříže a aby tak své milované Snoubence církvi zanechal památku na svou smrt a na své vzkříšení: svátost milostivé lásky, znamení jednoty, pouto bratrské lásky, velikonoční hostinu, 'v níž je požíván Kristus, duše se naplňuje milostí a dává se nám záruka budoucí slávy'".

Kdo chce přijmout Krista v eucharistickém přijímání, musí být ve stavu milosti. Je-li si někdo vědom, že se dopustil smrtelného hříchu, nesmí přistoupit k přijímání, aniž by předtím nedostal rozhřešení ve svátosti smíření.

Svaté přijímání Kristova Těla a Krve, zvětšuje v tom, kdo přijímá, spojení s Pánem, odpouští mu všední hříchy a chrání ho před těžkými hříchy. Přijímání této svátosti posiluje jednotu církve, Kristova mystického těla, protože jsou posilovány svazky lásky mezi tím, kdo přijímá a Kristem.

Církev vroucně doporučuje věřícím, aby přijímali svaté přijímání, kdykoliv se účastní eucharistické oběti; je to pro ně povinností alespoň jednou za rok.

Protože v Oltářní svátosti je přítomen sám Kristus, je jí třeba vzdávat patřičnou úctu. Návštěva Nejsvětější svátosti "je důkazem vděčnosti, znamením lásky a patřičná uznalost vůči Kristu Pánu".

Katechismus katolické církve

Několik pokynů církevního práva pro svaté přijímání dětí

Kán. 913: § 1: Děti mohou pouze tehdy přistupovat ke svatému přijímání, mají-li dostatečné poznávání a jsou-li důkladně připraveny, takže podle svých možností chápou tajemství Krista a mohou s vírou a zbožností přijmou Tělo Kristovo.

Kán. 914: Je především povinností rodičů a těch, kdo je zastupují, jakož i faráře, postarat se, aby děti po dosažení užívání rozumu byly řádně připraveny a co nejdříve se posilnily tímto božským pokrmem po vykonání předchozí svátostné zpovědi. Farář dbá o to, aby ke stolu Páně nepřipustil děti, které nedosáhly užívání rozumu nebo nejsou podle jeho mínění dostatečně připravené.


Na své první svaté přijímání se ročně připravuje průměrně 40 dětí.

Možnost připravit se na tuto svátost mají i starší, když o to požádají faráře