Vítejte na oficiálních stránkách

Velikonoce

Velikonoční bohoslužby

Suchá Loz    17,00

Bánov          19,00

Suchá Loz    17,00

Bánov          19,00

celodenní adorace v kostele v Suché Lozi i v Bánově

bohoslužby

Suchá Loz    19,00

Bánov          21,30

 

Velikonoční zamyšlení

Velikonoce. Velké noci. Ale které to jsou? Ne, to není jen noc Zeleného čtvrtku, kdy mládež připraví adoraci u bočního oltáře představujícího Getsemanskou zahradu. Zůstaňte zde, a bděte se mnou. Bděte a modlete se!

Nejsou to ani velkopáteční obřady, při nichž věřící uctívají nástroj Kristova umučení. H1e kříž, na kterém umřel Spasitel světa!

Ani Bílá sobota, kdy věřící setrvávají u Božího hrobu v modlitbách a rozjímání. A sňali tělo z kříže, zavinuli do plátna a položili do hrobu, v němž ještě nikdo nebyl pochován, protože byl den příprav a hrob byl blízko.

Ale není to sama o sobě ani slavná noční vigilie Bílé soboty, která všechny vytrhne z bolestné letargie svým Aleluja! Živ bud'nad smrtí slavný vítěz, jenž z hrobu svého právě vstal.

Určitě jsou to vrcholné okamžiky, ale mnoho lidí si myslí, že právě toto jsou Velikonoce. Pro nás jsou ovšem jen středem, ke kterému směřuje celá doba postní a od kterého se odvíjí doba velikonoční. Je to "střed" ohraničený něčím, bez čeho by ztratil svůj význam.

Do široce chápaných Velikonoc spadá v podstatě jedna čtvrtina roku. Vždyť už čtyřicet dní před Květnou nedělí je tu Popeleční středa. Den přísného postu. Kříž z popela na čele jako viditelné znamení, prach jsi a v prach se obrátíš. Výstižný symbol. Ale důležitější je, vidět toto znamení před sebou celou dobu postní, ale nejen vidět, ale stále ho cítit a žít jej.

V tom nám pomáhá duchovní rozměr postní doby podpořený tematickými promluvami o nedělních mších svatých a také pobožnosti křížové cesty. Pro děti před každou dětskou mší svatou, nedělní zaměřené na jednotlivé skupiny farníků, ministranty, mládež, seniory, manžele, kteří si je také sami vedou.

Předstupněm velikonočních svátků je počátek Svatého týdne - Květná neděle. Průvod s ratolestmi dává tušit blízkost slavnosti, významné události, příchod Krále. Kdo je ten Krá1 slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy.

Takto nás připravuje na prožití těch "užších" Velikonoc, ale v celém jejich rozsahu, se všemi jejich duchovními významy.

Ale Velikonoce nekončí vyslechnutím nedělního kázání, vyslechnutím písní chrámového sboru nebo zhlédnutím Pašijových her. Jejich poselství v nás musí trvat. Nevytratit se, ačkoli se vzdaluje velikonočnímu třídenní, naopak musí růst a sílit, protože se přibližuje svátku Nanebevstoupení Páně a posléze Seslání Ducha svatého.

To je důvod, proč nemůžeme Velikonoce zúžit na několik dní v roce, ale vyplňují přímo či nepřímo téměř čtvrtinu roku. To je také jejich smyslem, aby vyplňovaly náš život co nejhlouběji a nejšířeji, aby co nejdéle zůstaly v našich srdcích.