Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Brně – Líšni

Horníkova 34a, 628 00 Brno

IČO: 70417831

e-mail: info@salesko.cz

 

www.sdb.cz - salesiánské dílo u nás

www.sdb.org - salesiánské dílo ve světě

Salesiáni v Brně - Líšni

Činnost salesiánů ve farnosti Brno Líšeň započala v roce 1990 na přání otce biskupa Vojtěcha Cikrle. Práci ve farnosti zahájili P. Pavel Klimovič a P. Evžen Rakovský. S příchodem P. Pilera byla více rozšířena práce s mládeží, jež se scházela na faře. V roce 1993 se utvořila skupina animátorů, kteří se podíleli na práci s dětmi v  tzv. oratoři.

Od roku 1993 byla zahájena intenzivnější příprava stavby střediska mládeže a kostela. Byla založena nadace Pro výstavbu komplexu střediska mládeže, která spolu se salesiány začala připravovat projekt stavby. Velkým problémem byl pozemek, o který se postaral sám Pán Bůh prostřednictvím dobrého člověka:

Pozemek na výstavbu Salesiánského střediska mládeže byl nejprve darován rodinou paní Belcredi římskokatolické farnosti na výstavbu kostela a střediska. Pozemek byl v lokalitě sídliště a paní Belcredi nevěděla přesně, kde je pozemek situován. Boží prozřetelností byl přesně v místě, kde stál likusák – zařízení staveniště pro dělníky -  a v přilehlých prostorách. Jeho rozloha  byla taková, že jedna jeho část mohla být směněna s Magistrátem za pozemek určený budoucí výstavbě  a druhá zůstala pod samotnou budovou. V likusáku – Salesiánském středisku mládeže – od roku 1995 salesiáni žijí a pracují pro děti a mládež.

23.6.1999 byla v Líšni ustanovena samostatná komunita Nejsvětější Trojice. Do té doby tvořili jeden celek se salesiány z Brna Žabovřesk. Co se týče zasvěcení, souvisí s obrazem Nejsvětější Trojice od Rubleva, který se nachází v kapli střediska. Představeným komunity – ředitelem – byl jmenován P. Jiří Veselý. Velkým mezníkem bylo otevření nové haly SaSM, která byla zbudována nadací za finančního přispění hlavního představeného salesiánů P. Vecchiho, Salesiánské provincie Praha, dárců z Německa, Rakouska, USA, Jižní Koreje  a téměř čtyř tisíc dárců z naší republiky. Slavnostně posvěcena a otevřena byla 13.října 1999.

Místní komunita líšeňských salesiánů má v současné době toto složení:                                  

Místní komunita líšeňských salesiánů má v současné době toto složení:

P. Mgr. Petr Kopřiva, SDB, ředitel Salesiánského střediska mládeže a ředitel komunity, kaplan ve farnosti

P.František Ptáček , SDB, kaplan ve farnosti

P. ThLic. Ladislav Banďouch, SDB, kaplan ve farnosti


Vznik salesiánského díla a jeho rozšíření ve světě

www.sdb.org

Za počátek salesiánského díla lze označit datum 8. prosince 1841. Mladý kněz Giovanni Bosco (1815 - 1888) se v severoitalském městě Turíně ujímá šestnáctiletého chlapce Bartolomea, kterého kostelník vyhnal z kostela. Osloví jej, projeví o něj zájem a pozve jej na příští neděli na katechismus. Během několika let se kolem dona Boska shromáždí přes 500 chlapců, kteří u něj naleznou chybějící domov, zameškané vzdělání, prostor pro hru a zábavu, ale i prostředí, kde by mohli rozvinout svůj život z víry. Tak vznikla tzv. oratoř, která po několika vynucených stěhováních nakonec zakotvila v turínské čtvrti Valdocco .

Hluboká víra dona Boska a jeho důvěra v Boha byly neodmyslitelnou součástí jeho života a na náboženství, rozumu a laskavosti také postavil svou pedagogickou metodu. Vyznačovala se především stálou přítomností vychovatele mezi chlapci a rodinnou atmosférou.

Pocházel z velmi chudé rodiny a proto také vědomě a dobrovolně zůstal mezi těmi nejnuznějšími chlapci, kteří přicházeli do Turína za prací z celého Piemontu. Bývali ubytováni v mizerných podkrovních či sklepních podnájmech a zaměstnáváni v podmínkách, které umožňovaly jejich vykořisťování, aniž by se jich mohl někdo zastat. Iniciativa dona Boska byla proto ojedinělou charismatickou odpovědí na tento ožehavý problém doby.

Na rozrůstající se oratoř nestačil don Bosco sám. Proto se obklopil stejně smýšlejícími kněžími a laiky a později ze svých chudých chlapců vytvořil Společnost svatého Františka Saleského (inspirován švýcarským světcem „lidové zbožnosti" z přelomu 16. a 17. stol.), která se dnes nazývá také Kongregace Salesiánů dona Boska. Odtud také pochází zjednodušený název členů této kongregace - salesiáni.

Další spolupracovníky, přátele a dobrodince díla shromáždil do Sdružení salesiánských spolupracovníků. Salesiáni dnes působí v 122 zemích.

Salesiánské dílo v České republice

www.sdb.cz

Období 1927 -1948

V českých zemích zahájili salesiáni činnost v roce 1927. První český salesián P. Ignác Stuchlý (1869 - 1953) přišel do naší vlasti až ve svých 58 letech, kdy už měl za sebou bohatou zkušenost z Itálie a Jugoslávie. První salesiánský dům byl chlapecký ústav ve Fryštáku u Zlína. Postupně byly založeny další salesiánské domy v Ostravě, Praze - Kobylisích, Brně - Žabovřeskách, Pardubicích, atd. Vytváře­ly se chlapecké ústavy, které bychom dnes zařadili do kategorie domovů mládeže, dále domy pro přípravu budoucích salesiánů, ale také oratoře. Ve všech těchto domech se salesiáni snažili pokračovat v díle a v duchu svého zakladatele. Řada salesiánů se také angažovala ve skautingu a Katolické akci, která organizovala apoštolát laiků.

         Období 2. světové války s sebou přineslo pro salesiánské dílo řadu přesunů a změn. Ústav ve Fryštáku byl zabrán útvary SS. Štěpán Trochta (1905 - 1974), druhá nejvýznamnější osobnost českých salesiánských dějin a pozdější kardinál, byl odvlečen do koncentračního tábora a někteří další salesiáni byli uvězněni.

        V roce 1950 působilo v českých zemích 261 salesiánů ve 12 domech.

Období 1948 -1990

     Nástupem komunistického režimu v r. 1948 byly nejdříve postiženy církevní školy. Daleko tvrdším zásahem však byla chvíle, kdy řeholníci byli internování do několika „koncentračních táborů“ a řada vedoucích osobností byla uvězněna. Někteří na tento tvrdý zásah doplatili smrtí nebo těžkou újmou na zdraví. V období od roku 1948 do roku 1989 bylo odsouzeno a uvězněno 47 salesiánů. Podle vynesených rozsudků byli odsouzeni celkem na 244 let. Ve vězení strávili celkem 170 let.

          Činnost řeholí byla postavena mimo zákon. Salesiáni, kteří byli propuštěni z vězení, se nemohli oficiálně věnovat svému poslání. Činnost se přesunula do soukromých bytů, horských chat či do přírody, kde probíhala příprava nových salesiánů, studium filozofie a teologie, ale také množství prázdninových akcí pro menší skupiny dětí a mládeže, zejména tzv. „chaloupky". Někteří salesiáni přijímali tajně kněžská a jáhenská svěcení v NDR či Polsku, jiní působili ve farnostech jako diecézní kněží.

Období od roku 1990

         Změna politického režimu postavila před salesiány nové možnosti, ale i nové úkoly. Postupně byly vráceny zabavené domy a mnoho sil stála jejich rekonstrukce. Salesiáni vystoupili z ilegality a začali se učit žít v komunitách. Nastal čas hledání, jak by měla vypadat salesiánská činnost v nově vznikající společnosti.

Zejména ve větších městech byly obnoveny či založeny salesiánské domy se salesiánskými středisky mládeže (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Pardubice, České Budějovice, Teplice, Zlín).

I nadále však mnozí salesiáni působí jako kněží ve farní pastoraci mimo sídla svých komunit.

Salesiánská provincie dále zřídila nakladatelství Portál, které má velký význam při vydávání pedagogické a psychologické literatury a vyšší sociálně pedagogickou a teologickou školu JABOK v Praze pro výchovu a vzdělávání pracovníků v sociální oblasti. Salesiáni stáli u zrodu a výrazně podpořili vznik teologické fakulty Jihočeské univerzity. Několik salesiánů předná­ší na TF PU v Olomouci. V salesiánském domě ve Fryštáku (dnes Dům Ignáce Stuchlého) se nabízí mladým lidem formační pobyty. Salesiáni jsou zapojeni i do činnosti ve sdělovacích prostředcích.


30.09.2018