LIDOVÉ MISIE

LIDOVÉ MISIE

TOPLIST

TOPlist

 

TELEVIZE TV-MIS.CZ

TV NOE - ON LINE

TV NOE - ON LINE

BIBLE NA INTERNETU

POUŤ PEKAŘŮ 2008/1

POUŤ PEKAŘŮ 2008/2


, Powered by Joomla! Postgres hosting by SiteGround

Mezinárodní Svatoklementská pouť Vídeň - Tasovice

Dne 2. září 2017 proběhne putování našich rakouských přátel z Vídně do Tasovic. Zároveň jste zváni na pouť - ať už pěší, cyklopouť, nebo autobusem - a také na mši svatou, kterou společně budeme prožívat v kostele sv. Klementa v Tasovicích. Podrobnosti jsou na níže uvedeném plakátu, pro zvětšení klikněte na plakát.

pout Tasovice plakat   kopie

 

Putování po tasovických a hodonických sklepech

Tradičníputování po tasovických a hodonických sklepech, které si (dá se řící) již získalo svou tradici, se uskutečnilo v sobotu 6.5.2017 a setkalo se s obrovským zájmem putujících. Poděkování patří všem, kteří tuto významnou kullturní vinařskou akci uspořádali a také všem učinkujícím, kteří předvedli dokonalou kulisu, hodnou významu této akce

 

Foto František Šimík

Foto Jarda Kubík

 

 

 

 

Pozvánka na přednášku

 

 

 

Pouť Svatého klementa - odkaz z webu ČLOVĚK A VÍRA

 

 

 

 

Velikonoce v naší farnosti

 

 

 

 

Pouť Svatého Klementa v Tasovicích

V sobotu 18.3. 2017 se uskutečnila v Tasovicích tradiční  POUŤ SVATÉHO KLEMENTA, místního rodáka, redemptority, pekaře. Akce, jejíž součástí byla mše Sv.  ke cti Sv. Klementa byla tradičně ozdobena výstavou výrobků pekařů především z Polska

 

Foto FRANTIŠEK ŠIMÍK

 

 

 

Než začne velký půst

V knize Leviticus se mnohokrát opakuje: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý!“ Pán Ježíš nám klade na srdce „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48).

 

Vyplývá z toho jasně, že máme usilovat o svatost. Nicméně pak zaslechneme pod oknem sousedky, které tvrdí s despektem: „No jo, to jsou ti svatí!“ A nemyslí to vůbec pochvalně. Není to proto, že by měly něco proti skutečné svatosti. To spíš my často předvádíme světu karikaturu, kterou považujeme za svatost.     V Bibli je velmi zajímavý příběh Tóbita, otce Tobijášova. Není to kniha historická, je to spíš bajka, podobenství. Začíná tím, že se Tóbit představuje: „Já, Tóbit, jsem chodil po cestách pravdy a konal spravedlivé skutky po všechny dny svého života“ (Tob 1, 3). Velkou část první kapitoly vychvaluje Tóbit sám sebe, jak je opravdu dokonalý. Nic mu není možné vytknout. „Dával jsem svůj chléb hladovějícím a oděv nahým, a když jsem se dozvěděl, že někdo z mého národa zemřel a byl pohozen za ninivské hradby, pohřbil jsem ho“ (Tob 1, 17). Prostě živý svatý. Působí to až komicky, nepřirozeně. Našli jsme zřejmě jediného člověka kromě Krista, který byl zcela bez hříchu.     Až na to, že jeho žena ho měla plné zuby. Jak to?

     Byl tak umanutý svým dokonalým plněním Božích přikázání, že neviděl a neslyšel. Byl jako slepý. Bible to poeticky popisuje: „Nevěděl jsem, že na zdi nade mnou jsou vrabci. Jejich teplý trus mi padl do očí a způsobil mi bílý zákal. Chodil jsem k lékařům, abych se léčil. Ale čím víc mě mazali léky, tím víc slábly mé oči bílým zákalem, až jsem zcela oslepl. Zrak mi nesloužil čtyři roky“ (Tob 2, 10). Byl tak zaslepený, že kromě sebe neviděl nikoho jiného. Jeho žena mlčela a tvrdě pracovala, aby uživila celou rodinu. Když přinesla kůzle, které získala prací, podezíral ji, že ho ukradla a nutil ji kůzle vrátit. Nevěřil jí. Člověk, který se kochá svou dokonalostí, nevěří druhým. Nikdo přece nemůže být tak dobrý jako on! Ve skutečnosti byla jeho žena mnohem svatější, protože ho dokázala dlouhou dobu snášet, než vybuchla: „Kam se poděly tvé skutky milosrdenství? Kam se podělo tvé spravedlivé jednání? Teď se ukázalo, co jsi zač!“ (Tob 2, 14b).     Tóbit sice pochopil, že přestřelil, ale reaguje sebelítostí: „Lépe by bylo, abych zemřel, než abych žil, protože musím poslouchat lživá hanobení a mám velký smutek“ (Tob 3, 6). Člověk neví, jestli se má smát nebo brečet.     Do příběhu se vkládá archanděl Rafael, poslaný od Boha. Jméno Rafael se dá přeložit jako „ten, který uzdravuje“. Spřátelí se s Tóbitovým synem Tobijášem, doprovází ho na cestách a pomáhá mu lovit ryby. Poradí mu, že si má schovat rybí žluč. Taková rybí vnitřnost, několik týdnů uchovávaná na slunci, musí mít neskutečnou sílu. Pravděpodobně bylo na několik metrů daleko poznat, co v tom váčku Tobijáš nese.     Když se vraceli domů, archanděl – Tobijáš ovšem netušil, že to je archanděl – řekl: „Vím, že jeho oči budou otevřeny. Potři rybí žlučí jeho oči! Ten lék vytáhne a odstraní z jeho očí bílý zákal. Tvůj otec bude opět vidět a uzří světlo“ (Tob 11, 7). To také Tobijáš učinil a jeho otec znovu prohlédl.     Byl to ovšem velmi hořký lék. Pokořující pro Tóbita bylo už to, že ten lék musel přijmout z rukou svého syna. Byl zvyklý, že to on poučuje a vede, ne že se nechá vést a poučit. Žluč symbolizuje nesmírnou hořkost, ještě umocněnou smradem zkažené rybí vnitřnosti. Těžko si dovede někdo představit něco ještě odpornějšího. Zamazat někoho páchnoucí rozkládající se rybou musí být velmi ponižující, je to zneuctění, zhanobení. Znamená to, že když chce Bůh někoho vyléčit ze zaslepenosti, použije velkou hořkost a pokoření. Hořkost, kterou člověk dobrovolně přijme. Musí vnitřně souhlasit s Božím lékem. Dokud člověk odmítá hořkost, bojuje proti ní, obviňuje konkrétní lidi ze svého neštěstí, lituje se, brání se přijmout pravdu, uzavírá se do sebe a trucuje, Bůh nemůže nic dělat, protože respektuje svobodnou vůli člověka.     Ale hořkostí a ponížením to nekončí! Důkazem, že se Tóbitovi doopravdy otevřely oči, ne jen naoko, je Tóbitův chvalozpěv (Tob 13, 1-18). Pochopil totiž, že jeho oslepení byla milost od Boha. Bůh ho neoslepil za trest, naopak oceňoval, že vzorně plní jeho přikázání. Právě proto, že byl dobrý, chtěl, aby byl ještě lepší. Protože pýcha dokáže zkazit dobro, stejně jako slunce způsobí, že rybí vnitřnosti zasmrádnou.     Nejlepším a zároveň nejvíce hořkým lékem na pýchu je pokoření. Člověk, který přijme pokoření, se stává pokorným, a tím podobným Kristu, který řekl: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný“ (Mt 11, 29). Pokorný člověk už nevkládá důvěru v sebe, v své schopnosti a zkušenosti, ale vkládá veškerou důvěru v Boha. Neúspěch už ho nezlomí.     Tóbita vykreslil jeho autor velice barvitě, s mnoha poetickými prvky, aby lépe vyniklo, co nám tím příběhem chce říct. Možná teď ukazujete prstem na Tóbity ve vašem okolí, ale je třeba říct, že mnohem častější je menší pýcha a menší pokoření, ale zato v životě opakované. Bůh nám poskytuje svůj lék jako antibiotika, která se podávají v určitých časových intervalech. Zkusme se tedy raději zamyslet, jestli není kousek Tóbita také ve mně?

 

 

-----

 

CHVÁLA KRISTU!

dovolte mi vyslovit srdečné poděkovaní za odhodlání zapojit Vaši obec/město/farnost do Tříkrálové sbírky 2017. Velmi děkuji za Vaši pomoc a vstřícnost a za organizaci sbírky.

 Poděkování patří všem dárcům a lidem Vaší obci/městě/farnosti, kteří byli ochotni a laskaví přispět svým finančním darem na pomoc potřebným prostřednictvím Charity. Děkuji otče Vám i všem Vašim koledníkům, díky nimž se podařilo tuto sbírku uspořádat. Jsem si plně vědom, že bez Vaší obětavé pomoci a pomoci koledníků bychom toto nikdy nedokázali. 
     Těmito společnými silami se podařilo vykoledovat na Znojemsku celkovou částku 2 016 318,- Kč. 

 

Velké Pán Bůh zaplať!!

 

za Tasovice byla to částka 38 262 Kč,

za Hodonice 32 624 Kč

a za Dyje 8 601 Kč

 

Ještě jednou Vám děkuji za velmi vstřícnou a milou spolupráci a pomoc i modlitby, velmi si toho všeho vážím!!

S hlubokou vděčností a se srdečným pozdravem

 

Mgr. Ludvík Mihola

koordinátor Tříkrálové sbírky 2017

 

 

Slavnostní požehnání novému hasičskému automobilu

SDH Tasovice 14.1.2017

 

 

 Oslava narození Ježíše v naší farnosti

 

 

Předvánoční setkání místních pěveckých sborů

V sobotu 17. prosince 2016 se vsále kláštera Redemptoristů v Tasovicích uskutečnilo"Předvánoční setkání místních pěveckých sborů". Toto setkání uspořádalo pěvecké sdružení "Schola z Tasovic"

Foto František Šimík

Foto Jarda Kubík

Foto Jitka Pavlačková

 

 

20 Adventních minut pro 20 židliček...

 

 

Advent ...

Termín advent (příchod) byl už v nejstarších liturgických knihách vnímán jako období přípravy na každoroční liturgickou připomínku Kristova narození. –Teprve později je adventem označován také eschatologický příchod Krista na zem.
Ve 4. století v Galii (svatý Hilárius) a Španělsku (sněm v Saragoze) se objevují první zprávy o třítýdenní přípravě na slavení svátku Zjevení Páně, ne na Vánoce. Tato doba byla pravděpodobně stanovena jako období přípravy na křest, protože v těchto církvích se podle východního vzoru křtilo o svátku Zjevení Páně, kdy se připomínal i Kristův křest v Jordánu, dále o Velikonocích a také o Letnicích.
Dochoval se nám dopis, který kolem roku 400 po Kr. napsala jedna žena z Galie, kde připomíná některé asketické křesťany, kteří se tři týdny před Zjevením Páně postili a modlili. V Galii měl svátek Zjevení Páně (6. ledna) přednost před římským svátkem Narození Páně (25. prosince). Svatý Řehoř z Tours v 6. století mluví o adventu jako o druhé postní době, o 40 dnech askeze, pokání, postní praxe a přípravy katechumenů na křest. Z tohoto důvodu v Galii, Španělsku a severní Itálii začínal advent šest týdnů před Vánocemi, tedy po svátku sv. Martina. Proto se v těchto církvích také říkalo adventu půst sv. Martina

 

 

 

Čtyři nebo šest týdnů?
V Římě se praxe východních křesťanů křtít o svátku Zjevení Páně nerozšířila, a tudíž i na advent se pohlíželo jako na období liturgického očekávání Kristova příchodu, na Vánoce.
V 5. století se sice podle galské tradice v Římě slavilo šest adventních nedělí, ale na konci 6. století papež Řehoř Veliký zredukoval jejich počet na čtyři. Tento počet zůstal v římské liturgii nezměněn. Naproti tomu církve v Galii si ponechaly šest adventních nedělí, a proto i dnes v Miláně, kde se slaví ambroziánská liturgie, začíná advent o dva týdny dříve než v Římě. Formování adventní doby bylo dáno liturgickými a teologickými charakteristikami místních církví, které i nás mohou obohatit a vést k hlubšímu prožívání této liturgické doby. Adventní očekávání není jedinou charakteristikou tohoto období – advent mluví o postu, smíření, pokání, modlitbě a vnitřním ztišení. Naše víra se projevuje i tím, jak prožíváme jednotlivá liturgická období. Bylo by povzbudivé, kdyby pro dnešního člověka advent nebyl jen časem předvánočního shonu, nervozity a pracovního vypětí, ale radostného očekávání.

 

Žehnání mladých vín

Ve středu 16.11.2016 se v přísálí OÚ Tasovice uskutečnilo tradiční Žehnání místních mladých vín. Akci uspořádal Český zahrádkářský svaz Tasovice. Vínům požehnal p. Piotr Nowicki z místní farnosti

Foto - František Šimík

 

 

Martinské hody 2016 - neděle 13.11. v kostele v Tasovicích

Foto Rosťa Lattner

 

 

Odpustky pro duše v očistci

Ve dnech 1. - 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Co to odpustky jsou? Jak jimi lze pomoci zemřelým? Jak lze tyto odpustky získat? To jsou otázky, na něž bychom si měli odpovědět dnes, kdy jsou Dušičky za dveřmi...

 

O odpustcích pojednává Katechismus katolické církve v článcích 1471 - 1479 a 1498. V článku 1471 se píše, že nauka a praxe odpustků je v církvi úzce spojena s účinky svátosti pokání (zpovědi).

 

       Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek zásahem církve, jež jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a používá pokladu zadostiučinění Krista a svatých.

 

     Odpustek je částečný nebo plnomocný podle toho, zda částečně nebo úplně osvobozuje od časného trestu za hříchy. Odpustky mohou být přivlastněny živým nebo zesnulým.

 

Článek 1479 potom hovoří o přivlastnění odpustků duším v očistci: Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož společenství svatých, můžeme jim pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky, aby byli zproštěni časných trestů, které si zasloužili za své hříchy.

 

     Jaké jsou podmínky pro získání odpustků v dušičkovém období?

 

1. listopadu odpoledne a 2.11. po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

 

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

Mezinárodní pouť do Tasovic

V sobotu 17.9. se uskutečnila Mezinárodní pouť do Tasovic, rodiště sv. Klementa Maria Hofbauera Její součásti byla mše svatá v místním kostele sv. Klementa. Pro účastníky pouti  nbylo připraveno pohoštění v prostorách kláštera Redempteristů

Foto Jitka Pavlačková

 

 

Putování po Tasovických, Hodonických a Krhovických sklepech

Foto František Šimík

Sobota 14.5.2016

 

 

Duhový den 2016

 

Národní pouť v Krakově - vzpomínky

Srdečně Vás zdravíme a přeposíláme možnost zhlédnutí krátkého videa a foto z pouti, které nám poslal Proglas. Také na našich stránkách (www.hedvicky.cz) jsou již fotky z pouti, i na stránkách ČBK:). Při pouti k Božímu milosrdenství jsme na Vás všechny pamatovaly!

Sestry sv. Hedviky, S. M. AnežkaPřátelé,
ozývám se ještě po pouti, abych vám předal pár informací a hlavně ještě jednou poděkoval za to, že jste do Krakova společně přepravili takové množství poutníků (celkem přijelo přes 6 tisíc). Můžete se také podělit o vaše zážitky na WEBu pouti pout2016.proglas.cz, kde najdete k tomu prostor pod článkem.

Můžete nám také posílat odkazy na své fotky, viz přiložená fotogalerie a my je můžeme přidat ke stávajícím odkazům.

Můžete také shlédnout video z pouti od našeho redaktora Štěpána Havlíčka z pražského studia Kristián.

Nebo další video - Narodowa Pielgrzymka z Czech - ze Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

 

Přeji vám pěkné a požehnané dny plné Božího milosrdenství

Jan Janoška

 

 

Folklórní soubor TULIPÁNEK slavil 1. výročí činnosti

V sobotu 16. dubna 2016 oslavil dětský folklórní soubor při TJ Hodonice – Tulipánek 1. narozeniny. Oslava se konala v sále kláštera redemptoristů v Tasovicích a Tulipánku přišli popřát Mužáci z Tasovic, Sousedé a Tasovičtí verbíři

 Foto Jarda Kubík

 Video z vystoupení

 

Milí spolubratři, srdečně vás zdravím

 

a posílám vám plakátek na večer chval, který naše mládež připravila na sobotu 30. dubna.
Bude se konat v kostele svaté Alžběty od 19.30 (cca do 21 h).
Jste srdečně zváni i se svými farníky!

 

S pozdravem
o. Martin

 

Pouť  zemědělců, vinařů, včelařů

 

Pouť Svatého Klementa

V sobotu 12.3.2016 uspořádala místní farnost a klášter Redemptoristů tradiční pouť Sv. Klementa. Od 15.30 v mohli návštěvníci kostele Sv. Klementa zhlédnout ZPÍVANOU KŘÍŽOVOU CESTU v podání místního pěveckého sboru SCHOLA a p. Tomasze Waściński, CSsR . Následovala mše Sv., kterou celebroval mons. Ing. Martin Holík, ředitel radia Proglas. Poté již všichni účastníci poutě mohli navštívit výstavu pekařských výrobků spojenou s jejich degustací, v prostorách kláštěra Redemptoristů v Tasovicích. Akce se setkala tradičně s velkým zájmem veřejnosti a poděkování patří všem dobrovolníkům-dobrovolnicím, kteří tuto nádhernou akci připravili

Foto Rosťa Lattner, Martina Šustková, Jitka Pavlačková


 

 

 

PEKAŘSKÁ POUŤ 2016

 

20 minut pro 20 židliček

PĚT POSTNÍCH PONDĚLNÍCH KATECHEZÍ

O ...

“OBYČEJNĚ NEOBYČEJNÝCH věcech“…

v kostele sv. Klementa Hofbauera

po VEČERNÍ EUCHARISTII

 

 

Tříkrálová sbírka v Tasovicích - výtěžek 41 545,- Kč

Obec Tasovice a Oblastní charita Znojmo děkují všem občanům - dárcům v Tasovicích, kteří byli ochotni a laskaví přispět svým finančním darem na pomoc potřebným lidem. Děkujeme také všem koledníkům a místní farnosti, díky nimž se podařilo tuto sbírku uspořádat. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v Tasovicích pro rok 2016 činí 41 545,- Kč, což je o více jak 5 000,- Kč více než v loňském roce

 

 

 

Tříkrálová sbírka v Tasovicích

9.1.2016

Foto Eva Lattnerová, Martina Šustková

 

 

MARIÁNSKÉ EXERCICIE 2015

FOTOGRAFIE ZDE

 

 

----------------------------------------------------

 

 

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný "Tří Králů", je svým obsahem téměř totožný s vánočním svátkem Narození Páně. Svátek "Tří králů" klade ale důraz na něco trochu jiného. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako narozené dítě.

K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou prostí pastýři. Ti přijdou pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za někým, kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové - mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci. Je úsměvné, jak tito mužové vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození krále králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k narození došlo, přijdou pozdě.

Ve svátku "Tří Králů" se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově korunovanému králi.

Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu".

 

 

 

-----

 

 

24. PROSINCE, ČTVRTEK

VIGILIE NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA

 

V Krhovicích v 15.30 hod. „pastýřská“ mše sv.

21.30 hod. společné koledování v Tasovicích u sv. Klementa

22.00 hod. „půlnoční“ v Tasovicích u sv. Klementa

 

 

25. PROSINCE, PÁTEK

BOHOSLUŽBY O SLAVNOSTI NAROZENÍ KRISTA

 

 

KRHOVICE 8.00 hod.

 

HODONICE 9.30 hod.

 

TASOVICE 11.00 hod.

 

 

26. PROSINCE, SOBOTA

BOHOSLUŽBY NA DRUHÝ SVÁTEK VÁNOČNÍ

 

 

HODONICE 9.00 hod.

 

DYJE 16.00 hod.

 

 

 

 

Vážení ,už otevřel papež František Svatou bránu v bazilice sv. Petra ve Vatikánu a zahájil Mimořádné jubileum Božího milosrdenství. Svatá brána se tak stává branou Milosrdenství, aby každý, kdo jí projde, mohl „zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději,“ jak píše papež František v bule, ohlašující toto jubileum. Několik dní poté, 13. prosince, na třetí neděli adventní, otevře bránu Milosrdenství ve své katedrále, tj. v římské bazilice sv. Jana v Lateráně, a zároveň se mají otevřít brány Milosrdenství ve všech katedrálách místních církví ve světě i v jiných význačných kostelích.
Proč jde o Mimořádné jubileum Božího milosrdenství? Papež František to zdůvodňuje takto: „Zvolil jsem datum 8. prosince, které v nedávných dějinách církve nabylo velkého významu. Svatou bránu totiž otevřu v den padesátého výročí zakončení Druhého vatikánského ekumenického koncilu. Církev cítí, že je třeba tuto událost uchovávat v živé paměti. Tehdy začala nová etapa jejích dějin. Otcové shromáždění na koncilu silně pocítili – jako opravdové vanutí Ducha – požadavek mluvit k lidem své doby o Bohu srozumitelnějším způsobem. Byly zbořeny hradby, které příliš dlouho uzavíraly církev do privilegované pevnosti, a nadešel čas zvěstovat evangelium nově. Nastala nová etapa neustálé evangelizace. Pro všechny křesťany je nový m závazkem, aby svoji víru dosvědčovali s větším nadšením a přesvědčením. Církev pocítila odpovědnost, že má být ve světě živý m znamením Otcovy lásky.“ Je nesmírně důležité, že se papež František rozhodl slavit s celou církví toto Mimořádné jubileum Božího milosrdenství. Postavil ho tak jako jasné znamení Boží milosrdné lásky proti lidské krutosti, která se v současné době ve světě rozmáhá neuvěřitelným způsobem, bezohledně mučí a zabíjí nevinné lidi, křesťany i nekřesťany, a vyhání je ve statisících z jejich domovů. Papež František nám tak připomíná, že máme být k těmto lidem přicházejícím do Evropy milosrdní a obětavě jim pomáhat. V Evropě se dramatizuje situace, protože se uprchlíci, kteří přišli o vše a utekli ze svých domovů, aby si zachránili holý život, mísí s přistěhovalci, kteří jsou kořistí převaděčů a přicházejí do Evropy s vyhlídkou na lepší život. To vyvolává strach a nejistotu z budoucnosti, protože roste nebezpečí násilí jak ze strany přistěhovalců, tak i Evropanů, kteří je mezi sebou nechtějí.
Této dramatické situaci v Evropě i ve světě staví papež František jasné znamení naděje, která je jedině v Božím milosrdenství a v Ježíši Kristu, který je „tváří Otcova milosrdenství“. To je jediný účinný lék na tuto situaci. Bohužel to lidé nevědí anebo tomu nevěří. Proto bude Mimořádné jubileum Božího milosrdenství pro nás nejen mimořádná milost, ale i mimořádný úkol: být apoštoly Božího milosrdenství všude, kde jsme.
Ve znojemském kostele sv. Kříže otevře se "svatá brána" v sobotu, 19. prosince 2015 v 10.00

 

 

Zahájení adventu

29.11.2015

Slavnostní zahájení adventního období se konalo v neděli 29.11.2015 před kulturním domem v Hodonicích za účasti starosty Hodonic Pavla Houště, ředitěle ZŠ Tasovice Jaroslava Nováka a p. Tomasze Waściński z místní farnosti

Fotografie zde

 

Návštěva  poutního místa TURZOVKA - 3.10.2015

22.11.2015

V sobotu 3.10.2015 uspořádala místní farnost zájezd spojený s návštěvou poutního místa TURZOVKA, které se nachází na západním Slovensku.

Fotografie zde

 

Pozvání na Vánoční vesničku - 29.11.2015

20.11.2015

 

Vernisáž výstavy betlémů - 26.11.2015

20.11.2015

Zámek Břežany ve spolupráci se ZŠ a MŠ Břežany srdečně zvou na Vernisáž výstavy Betlémů v areálu Zámku Břežany. Akce se uskuteční ve čtvrtek 26.11.2015 a na návštěvníky akce čeká bohatý kulturní program.

 

 

Žehnání mladých vín - 13.11.2015

14.11.2015

ČZS Tasovice uspořádal v pátek 13.11.2015 tradiční žehnání mladým vínům místních vinařů. Setkání se uskutečnilo v sále KD Tasovice a vínům žehnal p. Tomasz Waściński

 

Fotografoval František Šimík

 

 

Martinské hody 2015 - nedělní mše Svatá

08.11.2015

Fotografie Rosťa Lattner

Video 1, 2, 3, 4

 

 

Dušičková pobožnost

01.11.2015

V neděli 1.11.2015 se v 16.00 hodin na místním hřbitově v Hodonicích za účasti p. Tomasze Waściński, CSsR uskutečnila "dušičková pobožnost" se vzpomínkou za všechny zemřelé

 

 

Pouť setkání - reportáž

V sobotu 19.9.2015 se uskutečnila v Tasovicích, rodišti sv. Klementa Marie Hofbauera tradiční česko-rakouská pouť setkání.

Česká televize natočila o této akci krátkou reportáž

 

 

Pouť setkání

19.09.2015

V sobotu 19.9.2015 se uskutečnila v Tasovicích, rodišti sv. Klementa Marie Hofbauera tradiční česko-rakouská pouť setkání. Její součástí byla mše svatá, kterou v místním kostele sv. Klementa celebroval Mons. Václav Malý, světící biskup pražský. Zájemci poté absolvovali pochod po Svatoklementské stezce do Znojma. Pro ostatní bylo připraveno pohoštění v prostorách Kláštera Redemtoristů, které bylo spojeno s neformální diskuzí českých, německých a rakouských návštěvníků pouti

Fotografie Jitka Pavlačková


 

 

V Krhovicích světili obecní symboly

22.08.2015


Zdroj: http://znojemsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-krhovice-slavily-maji-svuj-znak-a-vlajku-2015082
- převzato www.znojemsky.denik.cz -

Oslavy udělení práva používat obecní vlajku a znak spojené s posvícením měli o víkendu obyvatelé Krhovic. Vesnicí chodil krojovaný průvod dětí a chasy za doprovodu kapely Skaláci. Slavnostní představení znaku obce a posvěcení obecního praporu se uskutečnilo v centru Krhovic hodinu po sobotním poledni ...
Zdroj: http://znojemsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-krhovice-slavily-maji-svuj-znak-a-vlajku-20150824.html

Zdroj: http://znojemsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-krhovice-slavily-maji-svuj-znak-a-vlajku-20150824.html

 

 

 

Přednáška - Inkvizice - mýty a skutečnost

21.08.2015

 

 

Pochod pro život

21.08.2015

 

 

 

 

Zarážení hory

16.08.2015

Tato decentní slavnost vinařů a vinohradníků se uskutečnila v sobotu 15.8.2015 v Tasovicích. V organizaci akce vydatně pomáhal Znojemský Spolek hroznové kozy, za což mu patří velké poděkování. Hromadná účast nejen vinařů ale i dalších, svědčí o velkém úspěchu celé akce. Akci pořádal místní spolek vinařů Sv. Klementa ve spolupráci s TJ Hodonice. Hlavní organizátor akce - Ivan Bohátka. Poděkování cimbálové muzice Klaret z Mikulova, pěveckému sboru Sousedé z Hodonic v nových krásných krojích, místní farnosti za poskytnutí farního dvora, a všem ostatním, kteří se na akci jakkoli podíleli

 Fotografie, video - František Šimík/Rosťa Lattner

 Další fotografie - Jarda Kubík

 

 


 

 

 

Pouť do Medjugorje 20. - 26. 8. 2015

08.07.2015

Vyjíždíme z Lechovic u Znojma 20.8.2015

Medjugorje je místo pokoje a modlitby, kde se od roku 1981 zjevuje Matka Boží Panna Maria. Lidé na tomto místě čerpají duchovní odpočinek, pokoj, radost a to správné nasměrování do dalších dnů života.

Vyjíždíme ve čtvrtek 20. srpna v 8:00 od kostela v Lechovicích. Jedeme mikrobusem a cesta tam i zpět bude po dálnici a tudíž rychlejší a méně únavná. Do Medjugorje přijedeme ve večerních hodinách.

Program poutě: Budeme se účastnit večerního programu ve farnosti. Výstoupíme na kopec Podbrdo – místo prvního zjevení Panny Marie a na Križevac. Navštívíme Dětskou vesničku, Zahradu Svatého Františka, Cenacolo a takzvaný „Hrad“. Pokud to bude možné, setkáme se s některým z vizionářů.

Zpět z Medjugorje se budeme vracet v úterý 25. srpna po večerním programu. Do Lechovic dorazíme ve středu 26. srpna kolem poledne.

Cena poutě je 2800 Kč + 50eur.

Celou pouť organizuje Vlaďka Guziurová.

Další potřebné a praktické informace k této pouti budou zájemcům zaslány.

Kdo máte zájem připojit se k této pouti, přihlaste se na mail adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo telefonicky 737 089 267

 

 

 

Slavení eucharistie

04.06.2015

 

Téma přípravy na Národní eucharistický kongres na měsíc červen:

 

 

Slavení eucharistie

 

Eucharistie nás živí v našem každodenním životě

 

Eucharistie je nabízena každému v podmínkách, v nichž se nachází, a tak každému jeho životní situaci proměňuje v místo, kde má každodenně žít novost křesťanství. Eucharistická oběť v nás živí a nechává růst to, co jsme dostali už při křtu, jímž jsme všichni povoláni ke svatosti; to se musí projevovat v situacích nebo životních stavech, v nichž se každý křesťan nachází. Když člověk žije svůj život jako povolání, stává se den za dnem bohoslužbou milou Bohu.

 

Podle knihy: 365 dní s Benediktem XVI.

 

Druhý vatikánský koncil znovu zdůraznil, že Pán je se svou církví především při liturgickém slavení. Jedinečným způsobem to však platí o eucharistii. Vše, co utváří mešní obřad, není jen předůstojným hávem svátosti oltářní; není jen pouhou didakticky promyšlenou přípravou na plodné svaté přijímání. S Kristem se vpravdě setkáváme při slavení.

 

Mše svatá, obrazně řečeno, je zásnubní hostinou, během níž ženich Kristus předává jako závdavek vzácný prsten: Vytepal jej na kovadlině kříže a věnoval církvi – své nevěstě. Šperk zavinutý do tří kroužků, na kterých spočívá pečetní prsten o dvou drahokamech: hlásání Božího slova a eucharistická modlitba. První z nich je napojen na klenot pomocí Vyznání víry, druhý zase modlitbou Otče náš.

 

Tři závity představují vstupní obřady, přípravu obětních darů a obřady svatého přijímání.

 Mše je snoubencovo objetí, píseň zamilované milému i prsten coby pečeť lásky, mystických svatebních hodů.

 

MŠE SVATÁ JE ZÁROVEŇ OBĚŤ CHVÁLY I DÍKŮVZDÁNÍ

 

V ten večer Lásky zněla Ježíšova

 

řeč bez příměrů: Kdo mě chce mít rád,

 

nechť celý život dbá na moje slova

 

a v jeho srdci budu přebývat.

 

Otec i já v něm místo nalezneme,

 

navždycky budeme je v lásce mít

 

a naším pokojem a láskou obdařené

 

pak bude žít.

sv. Terezie z Lisieux, učitelka církve

 

Náš Spasitel při poslední večeři ustanovil eucharistickou oběť svého těla a krve, aby tak po všechny časy, dokud znovu nepřijde, zachoval v trvání oběť kříže a své milované Snoubence církvi zanechal památku na svou smrt a na své vzkříšení.

 

Kdykoli se slaví památka této oběti, koná se dílo naší spásy. V eucharistických modlitbách se obrací kněz i jménem všeho lidu k Bohu, vzdává mu díky, přináší oběť církve i jeho obětovaného Syna, zemřelého, abychom byli smířeni s Bohem, a modlí se, aby Kristovo tělo a jeho krev byly obětí, ve které má Bůh zalíbení a celý svět spásu.

 

Podivuhodné tajemství skutečné přítomnosti Páně pod eucharistickými způsobami se prohlašuje při slavení mše nejen slovy proměňování, jimiž se přepodstatněním stává Kristus přítomný, nýbrž i projevem a vzdáváním nejvyšší úcty a klanění, jak se to v eucharistické liturgii uskutečňuje. Z téhož důvodu se vybízí křesťanský lid, aby uctíval klaněním tuto podivuhodnou svátost obzvláště na Zelený čtvrtek a o slavnosti Těla a Krve Páně.

V kostele bylo šero, jen na hlavním oltáři zářila nasvícená monstrance s Nejsvětější svátostí. Nikdy a nikde tak nezářila jako tehdy ve ztemnělém chrámu svatého Josefa. Nevím, jak dlouho jsem tam byla. Ta chvíle ale byla zlomová; naučila jsem se ctít živou přítomnost skrytého Boha. Dověděla jsem se, že je zde stálý výstav Nejsvětější svátosti a od té chvíle jsem sem občas zašla, zvlášť ve chvílích nějakého rozhodování. Vděčím těm chvílím za mnoho, kéž nikdy nepřestane Pán přitahovat své věrné do kostela. Velice bych si přála, aby kostely byly zase otevřené aspoň po dvě až tři hodiny denně. Jak má člověk objevit Boha, když to, co o něm mluví, je dáno pod zámek? A jak má vytrvat v lásce k němu, když ji nemůže živit setkáváním? Láska roste i krátkými pohledy. Podle mé zkušenosti si Pán cení těchto malých pozorností z naší strany; prosím všechny, kdo ho hledají, aby na tuto cestu nezapomínali.“

 

Svědectví sestry premonstrátky z Doksan (převzato z www.pastorace.cz)

Můj Pane, odevzdávám se ti, konej se mnou, co se ti zlíbí. Ať se mnou uděláš cokoliv, děkuji ti za to. Jsem připraven na všechno, všechno přijímám, jen ať se ve mě a ve všech tvých tvorech stane tvá vůle“.

 

modlitba Charlese de Foucaulda

 

 

Den otevřených dveří v nově zrekonstruované Požární zbrojnici

23.05.2015

Foto František Šimík a Martina Šustková

V sobotu 23.5.2015 uspořádal místní SDH den otevřených dveří spojený se slavnostním otevřením nově zrekonstruované požární zbrojnice v Tasovicích. Investiční akci za více jak 2 mil Kč realizovala firma RENOV ZNOJMO za vydatné pomoci místních dobrovolníků, a zaplatila ji za pomocí dotace Jm kraje Obec Tasovice. Součástí slavnosti bylo také požehnání p. Piotra Nowického CSsR patronu hasičů sv. Floriánovi, jehož sochu, která hlídá budovu hasičské zbrojnice, vyřezal řezbář Jan Vinckner z Teplic nad Bečvou. Návštěvníci si mohli prohlédnout nové prostory zbrojnice, která se dočkala rekonstrukce po 69 letech; vystavena také byla požární technika, ale také historické dokumenty a fotografie
 

 

 

 

Eucharistické exercicie  18.-20. 05. 2015

22.05.2015

Foto Jitka Pavlačková

 

 

 

Putování za vínem se sv. Klementem

10.05.2015

3. ročník putování po tasovických a hodonických sklepech se uskutečnil v sobotu 9.5.2015. Krásné počasí přilákalo rekordní počet návštěvníků, kteří m.j. zavítali také do farního sklepa, kde chutnali vzorky bílých i červených vín

Fotografie zde

 

 

   

 

 

 

 

Reportáž z cesty vídeňských poutníků do Brna a do Tasovic

03.05.2015

Fotografie zde

 

 

 

V neděli  12.4.201

Velikonoční koncert v hodonickém kostele

15.04.2015

Text: Mgr. Karel Jung

Foto: Mgr. Ludmila Jungová

V neděli  12.4.2015  se v  kostele sv. Jakuba Většího v Hodonicích uskutečnil Velikonoční koncert. Vystoupili na něm  absolventka operního zpěvu na JAMU v Brně Veronika Pacíková - soprán, studentka hry na varhany Pražské konzervatoře a varhanice  loucké farnosti a Akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora  v Praze Soňa Kružíková – varhany,  Znojemské žestě s uměleckým vedoucím Jaromírem Berkou. K dalším účinkujícím patřili  bývalí absolventi tasovické pobočky ZUŠ Hrušovany ze třídy p. učitele Karla Junga - klavíristé  Jan Vašina (nyní student Ježkovy konzervatoře v Praze) , Michaela Hronová   a Tomáš Votava, který nyní studuje ve třídě p.učitele Radka Svobody hru na baskřídlovku.  Na  velikonočním koncertě vystoupil  také pěvecký sbor Sousedé pod vedením Petry Jungrové.  Průvodním slovem prováděl Jaromír Berka, ředitel Základní umělecké školy ve Znojmě.

 

V programu zazněly skladby takových autorů jako jsou J. Pezelius, L.Enaudi, M. Greene, J. Dowlend, G.F. Händel,J. F. Seger, L.Janáček, H. Purcel nebo D. Speer. Sopranistka Veronika Pacíková   za varhanního doprovodu  Soni Kružíkové  zazpívala mimo jiné  Allegro – Alleluja, jednu z částí moteta „Exultate jubilate“ skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.

Celé moteto  „Exultate jubilate“ přednesla Veronika Pacíková  s varhanicí Soňou Kružíkovou  a jedním z členů Klarinetového souboru ZUŠ Znojmo Leo Dvořákem  v sobotu dne 11.4.2015  v kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava ve Znojmě – Louce ( ukázka ze záznamu koncertu  v Louce https://www.facebook.com/video.php?v=849773098423694&set=vb.109150065819338&type=2&theater)

 

 

TŘÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DNY PRO KŘESŤANA

 

ZELENÝ ČTVRTEK

V 18.00 hod. v kostele sv. Klementa oslava kněžství a Eucharistie

VELKÝ PÁTEK

V 8.00 hod. Ranní chvály a pak celodenní adorace

V 15.00 hod. modlitba k Božímu Milosrdenství meditace posledních zastavení Křížové Cesty

V 18.00 hod. velkopáteční obřady v kostele sv. Klementa

BÍLÁ SOBOTA

V 8.00 hod. Ranní chvály a modlitba k Božímu milosrdenství a pak celodenní adorace

V 19.30 hod. velikonoční vigilie v kostele sv. Klementa

VELIKONOČNÍ NEDĚLE

 

V Krhovicích v 8.00 hod

 

V Hodonicích v 9:30 hod

 

V Tasovicích v 11.00 hod.

 

 

 

Vítání jara s PIZZERIÍ ANNA

29.03.2015

Fotografie zde

 

 

Květná neděle v Tasovicích

29.03.2015

Dnešní neděle je Květná neděle. Od 15.00 připravila farní schola v kostele sv. Klementa v Tasovicích zpívanou pobožnost křížové cesty

Video  2, 3, 5 (Vše točeno a foceno mobilním telefonem - zhoršená kvalita)

 

 

Pouť Svatého Klementa v Tasovicích

15.03.2015

V sobotu 14.3.2015 se uskutečníla v Tasovicích tradiční Pouť Sv. Klementa na počest tasovického rodáka Sv. Klementa Marie Hofbauera. Od 16.00 se konala v kostele Sv. Klementa mše Sv.. Následovala výstava pekařských výrobků, kde opět dominovali polští pekaři; ale byly zde také vystaveny pekařské výrobky místních pekařů. Akce se setkala se širokým zájmem veřejnosti

Fotografie zde

 

 

K čemu je svatý ..... také Klement?

09.03.2015

Ve vyznání víry se modlíme: „Věřím ve společenství svatých…“ Křesťané tvoří společenství s Kristem a mezi sebou. Je to nadpřirozené společenství. Hřích těžký toto společenství narušuje. Takto mluví o společenství svatých papež Pius XII. v encyklice Mystici corporis.

 

Sv. Pavel ukazuje obraz církve jako tělo, kde Ježíš je hlavou, členové jsou tělem. Křesťané se modlí modlitbu Otče náš, všichni jsou dětmi jednoho Otce. Věřící se také modlí přímluvné modlitby ve mši za všechny, kteří jsou s nimi spojeni poutem víry a lásky. Věřící zde na zemi si mohou vyprosit navzájem dary od Boha. Již ve S.Z. Abraham, Mojžíš, Samuel, Jeremiáš se modlili za druhé. V N.Z. tak činí Ježíš a požaduje tyto modlitby i od apoštolů a křesťanů svých učedníků. Např. sv. Jakub píše: „Modlete se navzájem, abyste došli spásy. Mnoho zmůže vytrvalá modlitba spravedlivého.“ (Jak 5,16)

 

Věřící mohou dobrými skutky posloužit druhým (vykonanými v milosti), např. skutky zbožnosti, skutky pokání, skutky milosrdenství. I skutky pokání mohou navzájem dostiučinit za hříchy. Na tomto zbožném předpokladu jsou založeny i odpustky. Věřící čerpají z duchovního „pokladu“ pokání a zásluh svatých v církvi k vlastnímu odpuštění trestů za hříchy. Poklad církve, to jsou zásluhy P. Marie, svatých a spravedlivých duší, které byly dosaženy v nadbytku s úmyslem, aby sloužily druhým lidem ke spáse. Proto jsou přivlastňovány členům církve někdy výslovně, někdy nevýslovně.

 

I úcta k Božskému Srdci slouží mimo jiné smírné oběti za druhé, za vlažné, za nevěřící, a hříšníky… Smírné utrpení je i ve S.Z.: Mojžíš trpí za národ, Izaiáš, Job. Sv.Pavel v Kol.1,24: „Těším se, že mohu trpět za vás…“ Gal.6,2: „Neste břemena jeden druhého a tak naplníte zákon Kristův…

 

Do společenství mimo věřících, kteří žijí na zemi patří také svatí v nebi. Církev vítězná v nebi a církev putující na zemi. Církev putující může s užitkem uctívat svaté v nebi a prosit je o přímluvy (kult duliae = úcty). Proto se slaví svátky svatých v církevním roce. Tato úcta je biblicky doložena např. ve Zj 5,8, 6,3: „Andělé a svatí přednášejí Bohu modlitby věřících. Andělé a svatí patří v nebi na Boží tvář.“ Podobné myšlenky jsou u Dan 8,17, Tob.12,16.

 

V církvi se nejprve jako svatí uctívali mučedníci, později i panny, vyznavači, učitelé církve a další. Skrze svaté se uctívá a chválí Ježíš Kristus. Je to prostřednictví i úcta. Toto prostřednictví svatých i úcta svatých jsou pouze druhotné, podřízené a závislé na Kristově vykoupení. Svatí mají svatost od Ježíše Krista. Svatí nejsou „konkurenti“ Boha, ale jeho krásným květem a plodem Boha oslavující.

 

 

Zde se naskýtá otázka: Smí křesťan uctívat obrazy svatých a relikvie tj. ostatky? Ano, ale je to tzv. relativní kult duliae – úcty, že těla svatých byla chrámem Ducha sv. a součástí mystického těla Kristova. Proto i předměty, které s nimi byly ve styku se tím posvětily. Již Izraelité ukazují úctu k tělu spravedlivých: vzali tělo – kosti Josefovy z Egypta do Svaté země, plášť Eliášův „způsobil“ zázrak atd. Proto tím spíše křesťané uchovávali mučednické relikvie ve velké úctě. Skrze relikvie se vzdávala úcta tělu svatého (i jeho duši). Uctívá-li se obraz pak ne obraz sám, ale ten, koho obraz představuje (Ježíš, Maria, svatý). Nejprve měly obrazy smysl poučující, potom teprve se staly symboly úcty těch koho představovaly (hlavně ve Výchovní církvi). Úcta se projevovala i tím, že před nimi hořely svíce, okuřovaly se, líbaly atd.

 

Věřící jsou dále spojeni s dušemi v očistci, to je církev trpící a pomáhají jim:

 

  1. Přímluvnými modlitbami, odpustky, dobrými skutky a obětmi.
  2. Almužnami a ostatními skutky zbožnosti.
  3. Zejména obětí mše sv. (jak svědčí staří Otcové Terulián, Cyril Jeruzalémský, Jan Chrysostom, Augustin atd.)

 

Pomoc věřících se vztahuje na časné tresty za hříchy: mší sv. se promíjejí ex opere operato (tj. jistě). Ostatními dobrými skutky v milosti Boží se promíjejí časné tresty (ex opere operantis = podle velikosti našeho úmyslu a lásky).

 

I svatí v nebi mohou pomáhat duším v očistci a to přímluvami za duše. Duše v očistci až budou v nebi budou nám velmi vděčně pomáhat. Toto vše je tedy krásné společenství lásky svatých!

 

 

Tříkrálová sbírka

06.01.2015

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10994025275-trikralovy-koncert-2015/31529838008

 

 

V kostele sv. Klementa v Tasovicích zazněla vánoční hudba

31.12.2014

Kostel sv. Klementa v Tasovicích se ve čtvrtek 25. prosince 2014 stal místem, kde zazněla vánoční hudba v podání hudebního tělesa Musica Antiqua pracujícího při Hudební škole YAMAHA ve Znojmě. Po koncertu pak měli přítomní možnost prohlédnout si výstavku betlémů

Foto Jitka Pavlačková

 

 

Půlnoční vánoční mše v kostele Sv. Klementa 24.12.2014 - 22.00

 24.12.2014

 Foto Miluška Mitregová

 Video Miluška Mitregová - 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

 

 

Křesťanské vánoční svátky v Tasovicích a Hodonicích

21.12.2014 

 

 

 

Předvánoční setkání místních sborů 20.12.2014

21.12.2014

Předvánoční setkání místních pěveckých sborů se uskutečnilo v sobotu 20.12.2014 v prostorách kláštera a přísálí kláštera v Tasovicích. Zcela zaplněný sál nadšeně apĺaudoval souborům, SCHOLA Z TASOVIC, DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR Z TASOVIC A HODONIC, FARNÍ SBOR Z TASOVIC, MUŽÁCI Z TASOVIC A SOUSEDÉ. Akci uspořádala Eva Vašinová z Tasovic ve spolupráci s dalšími dobrovolníky a sponzory. Celý program skvěle uváděl Pavel Vašina

 

Foto a video František Šimík

Foto Jarda Kubík

 

 

Adventní tlachání o ustavičném přicházení "nepoznaného"

01.12.2014

 

Předvánoční setkání pěveckých sborů - klášter Tasovice

01.12.2014

 

Křtění mladých vín

18.11.2014

V pátek 14.11.2014 se v přísálí kláštera v Tasovicích konalo tradiční Křtění mladých vín. Akci uspořádal Český zahrádkářský svaz Tasovice

Foto - web "Mužáci z Tasovic"

 

Martinské hody 2014 - nedělní mše Sv. v Tasovicích

9.11.2014

Tasovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - neděle 9.11.2014

Foto Rosťa Lattner

Video 1, 2, 3, 4

 

 Na Silvestra do Medžugorje - pozvánka

26.10.2014

 

Benefiční koncert v Moutnicích 18.10.2014

09.10.2014

Milí přátelé! Přijďte a přijeďte nás podpořit!
Pomozme, prosím, splnit sny těm, kdo od války čekají na místo, kde by se mohli scházet…
Pomozme, prosím, s výstavbou Charitativního, vzdělávacího a duchovního centra s kaplí Panny Marie Bolestné s přilehlým relaxačně-meditativním areálem, na které stále schází mnoho prostředků…
Jednou z mála cest k naplnění snu jsou benefiční akce. Ta pro nás podstatná se uskuteční v sobotu 18. října 2014 v 16 hodin v budově orlovny v Moutnicích ...u Brna. Získat lístky lze online na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na prodejních místech.

1. Odkaz na facebook

2. Odkaz na facebook

 

Pouť setkání - po stopách sv. Klementa

01.10.2014

V sobotu 20. září se konalo každoroční mezinárodní putování po stopách sv. Klementa. I letos proběhlo za účasti českých, rakouských a německých poutníků. Ti nejen, že putovali po „Svatoklementské turisticko-naučné stezce" ze Znojma do Tasovic, které jsou rodištěm tohoto světce, ale mohli se také zúčastnit mše svaté, jejímž hlavním celebrantem byl vídeňský biskup Stephan Turnovszky. Jako další byla na programu výstava obrázků dětí jedné z vídeňských základních škol, která byla umístěna v sále kláštera

 

Fotografie Jitka Pavlačková

 

 

 

Pozvánka na POUŤ SETKÁNÍ

30.8.2014

 

 

720 let Krhovic

29.8.2014

A byli jsme u toho ... v sobotu 25.8.2014

 

 

Zamyšlení

22.7.2014

 


 

 

Otec Tomáš - je fotbalista

28.6.2014

Svou náklonnost k fotbalu nezapře OTEC TOMÁŠ (p. Tomasz Waściński, CSsR) z místní farnosti. Nejenže pravidelně navštěvuje fotbalové zápasy místních fotbalových družstev, ale sám jako fotbalista se aktivně zapojil do fotbalového turnaje sponzorů, konaného v pátek 27.6.2014 v Tasovicích. Bojoval v dresu Obce Tasovice

 

 

 

První  svaté přijímání v Tasovickém kostele

28.06.0214

První svaté přijímaní - neděle 22.6.2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tasovicích

Fotografie zde

 

 

 

 

Absolventské vystoupení v kostele sv. Jakuba v Hodonicích

15.06.2014


Tradiční absolventské vystoupení žáků ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou v kostele sv. Jakuba v Hodonicích se uskutečnilo v pondělí 16.6.2014

Fotografie zde

Video

 

 


 

 

 

PŘIJĎ DUCHU SVATÝ

 

DEVÍTIDENNÍ POBOŽNOST K DUCHU SVATÉMU

 

První den – pátek:

Antifona: Duše Svatý, Stvořiteli a Posvětiteli všech věcí, jenž máš všelikou milost a pronikáš zrakem vše, přijď a naplň mysli a srdce naše! Přijď k nám, Duše Svatý, Utěšiteli, abychom se stali činiteli všeho, co nám hlásal a přikázal Kristus Pán! Duše Svatý, Bože, ty vysíláš slovo své a vše tavíš; zavane dech tvůj a tekou prameny milosti! Více zde ...

 

 

 

Požehnání a představení hodonických obecních symbolů

17.05.2014

Fotografie zde

 

 

 

Putování po tasovických sklepech 2014

04.05.2014

II. ročník Putování po tasovických sklepech se uskutečnil v sobotu 3.5.2014. Akce se zúčastnilo podle předběžného sčítání více jak 800 putujících. Otevřeno bylo celkem 32 sklepů - 28 v Tasovicích; 4 v Hodonicích; 1 venkovní vinný stánek Zahrádkářů z Krhovic. Zajímavostí putování bylo mimo jiné zpřístupnění tasovického farního sklepa, kde si putující mohli prohlédnout výstavku obrazů a dalších uměleckých děl Milana Kupkára z Tasovic a samozřejmě okoštovat místní vína

Fotografie zde

 

 

 

 

POZVÁNKA

 

Dámy a pánové, přátelé, lidé dobré vůle!

 

Herec Jiří Suchý, olympionička Kateřina Neumannová, operní pěvkyně Pavlína Senić, vědkyně Eva Syková, novinářka Michaela Lejsková a zpěvák Petr Bende Vás srdečně zvou na benefiční koncert pro Charitativní, vzdělávací a duchovní centrum s kaplí Panny Marie bolestné s přilehlým meditačně-relaxačním  areálem.

 

Výše zmíněná stavba má napomáhat:

 

- v oblasti charitních projektů - chudým a opuštěným dětem ve spolupráci s Oblastní charitou Hodonín a dětem a mládeži v dětských domovech ve spolupráci s Nadací Kopretina;

 

- v oblasti osvěty - podpoře rodin ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno;

 

- v oblasti spirituálních potřeb spoluobčanů - věřícím, kteří se roky schází v sále nesvačilského obecního úřadu, protože jim schází místo k setkávání, v pastorační péči Římskokatolické farnosti Moutnice.

 

Spojte, prosím, příjemné s užitečným, a přijďte nás podpořit. Jistě se vstupenka na krásný koncert může stát i vhodným dárkem pro Vaše drahé a známé.

 

Také zdvořile prosíme o další rozšíření této pozvánky, neboť dobré skutky pomáhají druhým a nám přináší radost. :-) Přeposílejme, sdílejme na sociálních sítích, zvěme, podpořme...

 

Velké díky za Vaši pomoc, které si vážíme!

 

Za přípravný tým projektu Mgr. René Strouhal, statutátní zástupce pořádající organizace a hlavně duchovní otec

 

Video na youtube.cz

 

 

-------------

 

 

 

 

Na tři NEJDŮLEŽITĚJŠÍ dny křesťanských svátku jsme zvaní do kostela sv. Klementa.

Na „velké“ pondělí, úterý a středu projdeme Křížovou cestu.

Na Zelený čtvrtek (ustanovení Mše sv. a kněžství) a pak na Velký pátek (den smrtí Krista a jediný den, kdy se necelebruje Mše sv.) jsme zvaní na 18.00 hod.

Na Bílou sobotu v 19.30 hod. rozžehneme oheň a zpěvem Aleluja vstoupíme do největšího tajemství života a smrtí Krista.

Velikonoční neděli se sejdeme jako obvykle na svátky a také v Dyji v 17.00 hod.)

Na velikonoční pondělí Mše sv. budou v 9.30 hod. v Tasovicích a v Hodonicích.

 

 

 

KONČÍ VELKÝ PŮST… a za rok zase.

 

Pán Ježíš jde spolu s učedníky do Getsemanské zahrady, kde strávil hodiny v adoracích , vybízí je, aby zůstali s ním, pak si kleká co by kamenem dohodil před svým Otcem, aby začal nejbolestivější a nejštědřejší modlitbu, která kdy na zemi byla modlena.

On, který je nevinný, svatý a neposkvrněný musí být obviněn a vzít na sebe naše hříchy. To mu působí smrtelné úzkosti a nutí ho říkat : Nechť mě tento kalich hořkosti mine. V ten samý moment si, ale uvědomuje , že pokud se nevydá za naše hříchy tak budeme ztraceni. I přesto všechno co musí podstoupit s mocných úsilím heroické lásky říká : ať se plní Tvá vůle , Otče.

Pán Ježíš se modlí v zahradě k Otci a říká : “Zde jsou tvé děti, já tvůj jediný syn beru místo hříšníků, aby oni mohli vzít mé místo a skrze milost se stát tvými dětmi. Otče ztrestej mě a dej pokoj a odpuštění hříšníkům, dej mi smrt a jim život, opusť mě a hříšníkům dej dokonalé požehnání a věčné spojení s tebou, hle zde jsou tvé děti Otče, obejmi je. Moje krev je činí čistými, krásnými a hodnými tebe Otče. Pamatuj Otče ,že jsem se ponížil a stal člověkem, aby lidstvo mohlo být hodno Boha.

Děkujeme ti, Pane Ježíši, za všechno co jsi pro náš udělal. Co by jsme řekli našemu Pánu kdybychom byli spolu s ním v Getsemanské zahradě ? Můžeme si stěžovat, když se potkáme v životě s utrpením ? Bůh s námi přece zachází jako s vlastním synem. Je to jistě znamení našeho synovství. Chceme Pána zvednout ze země a říci mu, Ježíši miluji tě, Ježíši miluji tě, Ježíši miluji tě, chci aby tě každý miloval, chci obětovat svůj život aby si byl milován. Chci přinést jakékoliv utrpení hlavně když budeš milován…Ale když se sám nad sebou zamýšlím, skutečně miluji oběť skutečně nabídnu Pánu sebezapření ? Odřeknu si všechno pro Pána ? O dobrý Ježíši stydím se za odpověď, ale zde ve škole smutku, utrpení a nekonečné lásky jsem připraven učit se jak ztratit sebe sama a obětovat se pro lásku k tobě.

 

 

 

Pouť pekařů v Tasovicích

16.03.2014

V sobotu 15.3.2014 se uskutečníla v Tasovicích tradiční pouť pekařů na počest tasovického rodáka Sv. Klementa Marie Hofbauera. Od 16.00 se konala v kostele Sv. Klementa mše Sv., kterou celebroval p.Marián Husek, premonstrátský farář ve Znojmě-Louce. Následovala výstava pekařských výrobků, kde opět dominovali polští pekaři; ale byly zde také vystaveny pekařské výrobky místních pekařů. Akce se setkala se širokým zájmem veřejnosti

Fotografie zde

Video se připravuje


 

 

 

 

Farníci naší farnosti putovali do Vídně

29.01.2014

Farníci naší farnosti putovali v neděli 26.1.2014 do Vídně, kde se konala pouť v rámci oslav 100 let od vyhlášení tasovického rodáka sv. Klementa Marie Hofbauera patronem Vídně

Fotografie Jiří Maršoun

 

 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka - více jako v loňském roce

27.01.2013

Na začátku ledna 2014 probíhala v obcích naší farnosti tradiční Tříkrálová sbírka, organizovaná Oblastní charitou Znojmo. Domácnosti navštívili koledníci, kteří byli označeni logem Charity. Koledovalo několik skupin koledníků; výsledná částka, kterou vybrali činí: V Tasovicích 35 608,- Kč, v Hodonicích 29 561,- Kč, v Krhovicích 12 605,- Kč a v Dyji 8 052,- Kč. Všem koledníkům a organizátorům této akce patří poděkování

 

 


 ----------

 

 

OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ ANEB KONEC VÁNOC

 

 

Teologickým obsahem svátku je setkání éry Starého a Nového zákona čili jejich návaznost. Opětovně se zde - podobně jako při svátcích Narození Páně - zdůrazňuje, že příchod Ježíše Krista a celá novozákonní epocha dějin země byly připravovány. Několik tisíc let Bůh pracoval na vtělení Syna Božího - Spasitele lidí. Ještě jednou se mají věřící tímto svátkem upomenout, že Bůh nenechal lidi propadlé hříchu a smrti napospas záhubě, ale ihned - již při odchodu Adama a Evy z ráje - začal připravovat nápravu: místo starého, duchovně padlého Adama se jednou narodí nový Adam, který napraví, co první Adam pokazil. A místo první Evy, jež posloužila hadu a skrze niž vstoupila duchovní nákaza hříchu do lidské přirozenosti, narodí se nová Eva, skrze niž vstoupí do světa Spása a jež o sobě může prohlásit: "Jsem služebnice Páně."
                    Nad těmito úvahami nás nemůže nenapadnout myšlenka, jak velká je láska Boží k člověku a jak se mocné Boží milosrdenství klene nad celými lidskými dějinami. Starozákonní pokolení míjela, jedno za druhým, a Bůh stále pracoval - chystal příchod Spasitele. V každém pokolení si Hospodin našel někoho, kdo byl schopen s Ním spolupracovat na uskutečnění velkého plánu. V každé generaci se spolupůsobením Božím s lidským vykonal krůček k předem určenému cíli. Knihovna Starého zákona je svědectvím tohoto Božího díla s lidmi.    

 

                 A podobně je to i dnes - Bůh nepřestal pracovat, stále se děje Boží dílo - a tím dílem je život Církve a převádění lidí z tohoto končícího světa do nového světa Božího Království. Je to dílo proměny člověka, které bývá spojeno (jako každé rození do nového světa) s bolestí, ale lidé se stávají schopnými nového duchovního života. Jestliže Ježíšově matce bylo prorocky zvěstováno:

 

"A tvou duši pronikne meč," jak by ozvěna těchto slov neměla platit pro každého člověka jako proroctví křesťanského života? Tak se zjevuje hloubka myšlení člověka - při nesení kříže.
             Jak říkají církevní otcové: "Tím, že se člověk narodí pro život Božího Království, stává se zároveň neschopným života v tomto světě." V bolestech se trhají vlákna spojující srdce člověka s tímto světem, aby se mohl stát svobodným pro nekonečnou duchovní blaženost.
Je velikou útěchou a posilou pro každého, kdo se v bolestech rodí pro nový duchovní život, může-li zasadit svůj život a nesený kříž do kontextu celých dějin spásy lidstva, pamatuje-li na Boží milosrdenství, které se rozpíná nad všemi zástupy všech generací lidských dějin, dokáže-li postřehnout Boží dílo a práci nad celými dějinami člověka.

 

 

 

Tříkrálová sbírka - setkání ve Slunečném penzionu

21.01.2014

Koledníci Tříkrálové sbírky místní farnosti se sešli v neděli 19.1.2014 odpoledne ve Slunečném penzionu v Tasovicích. Patří jim poděkování

Fotografie Jitka Pavlačková

Foto Anna Csanadiová

 

 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka v Krhovicích

20.01.2014

Fotografie zde

 

 

Tříkrálová sbírka v Tasovicích

11.01.2014

Fotografie a video  - Anna Csanadiová

Foto Martina Šustková

 

Mládež naší farnosti - foto Ivo Csanadi

05.01.2014

 

 

 

Mužáci z Tasovic v kostele sv. Klementa 26.12.2013

26.12.2013

Foto/video Anna Csanadiová

Video 1

 

 

 

Půlnoční v kostele sv. Jakuba  v Hodonicích

25.12.2013

Foto/video Anna Csanadiová

Zpívání dětského sboru - Video 1, 2

 

 

 

 

 

 

 

MUSICA ANTIQUA - v kostele Sv. Klementa v Tasovicích

25.12.2013

aneb vánoční koncert, který stál za to - středa 25.12.2013

Foto a video Martin Indruch

Video zde

 
 
Foto Jitka Pavlačková
 
 

 

Na "půlnoční" v Tasovicích zpívaly 3 sbory

25.12.2013

Tradiční půlnoční mši Sv., která se konala na štědrý den v úterý 24.12.2013 v kostele sv. Klementa v Tasovicích, doprovázely 3 pěvecké sbory - Pěvecký sbor schola, farní pěvecký sbor a mužský pěvecký sbor Mužáci z Tasovic. A zpívalo jim to náramně

Video 1, 2, 3, 4, 5
Audio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

 

 

 

 

Vánoční besídka - začalo se Zachariášem

21.12.2013

Tradiční vánoční besídka - jako divadelní představení - v podání místních mladých herců přilákala v sobotu 21.12.2013 zaplněný sál kláštera Redemptoristů v Tasovicích. Odměnou za předvedené herecké výkony byl mohutný aplaus, který patřil nejen mladým hercům a herečkám, ale také Janě Fajkusové ml., která divadelní představení ve spolupráci se svými asistentkami a s velkou dávkou trpělivosti nacvičila

Fotografie zde

Video

 

 

 

 

 

Co si vzít na cestu do Betléma

 

Vánoční zamyšlení

Vánoce už jsou, takříkajíc, za dveřmi. Je nejvyšší čas vypravit se na cestu do Betléma, abychom se mohli poklonit narozenému Králi. Zamysleme se nad tím, co si na cestu do Betléma vezmeme. Více zde

 

 

Pozvánka na vánoční besídku - 21.12.2013

15.12.2013

 

 

 

 

 

Pozvánka na koncert MUSICA ANTIQUA

16.12.2013

 

 

 

Kostel sv. Klementa v Tasovicích - vymalováno

08.12.2013

V rámci stavební rekonstrukce kostela sv. Klementa v Tasovicích došlo také na opravu interiérů kostela a jeho kompletní vymalování. O úklid po této náročné akci se postaraly dobrovolnice a dobrovolníci z naší farnosti, za což jim patří velký dík

Foto Anna Csanadiová

 

 

 

Adventní rozhovory  o MILOSRDNÉM BOHU

06.12.2013

Adventní rozhovory o milosrdném bohu probíhaly od 1.12.2013 do 3.12.2013 vždy od 17.30 v kostele sv. Klementa v Tasovicích

Foto Anna Csanadiová

Další fotografie 1.12.2013 - Jitka Pavlačková

 

 

 

  

 

 


 

 

V Tasovicích se žehnalo vínům

16.11.2013

Tradiční setkání místních vinařů a jejich mladých vín se konalo v pátek 15.11.2013 v přísálí kláštera v Tasovicích. Vínům požehnal p. Jiří Šindelář z místní farnosti. Akci pořádal Český zahrádkářdký svaz Tasovice
 

 

 

Martinské hody v Tasovicích a v Hodonicích

12.11.2013

Ve dnech 8.-10.11.2013 se v Tasovicích a v Hodonicích uskutečnily tradiční Martinské hody. Jejich součástí byla i nedělní mše Sv. za účasti krojované chasy. Jednalo se o důstojné zakončení této slavnosti, na které se místní farnost tímto také podílela.

Fotografie, Video - 1, 2, 3

 

 

 

 

Dušičková pobožnost v Tasovicích

03.11.2013

U příležitosti Památky zesnulých se konala pobožnost v tasovcké kapličce

Fotografie Anna Csanadiová

 

 

 

Pouť k "osmdesátinám" kostela sv. Klementa

12.10.2013

Občanské sdružení St. Clemens a místní redemptoristé v Tasovicích uspořádali v sobotu 12.10.2013 oslavu u příležitosti "osmdesátin" kostela sv. Klementa Marie Hofbauera v Tasovicích. Po mši svaté v místním  kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou celebroval p. Mgr. Josef Michalčík CSsR. provinciál Pražské provincie redemptoristů, následovalo pohoštění v klášteře redemptoristů a vystoupení pěveckého sboru Mužáci z Tasovic. Pro zájemce byla připravena prohlídka a seznámení s průběhem rekonstrukce kláštera redemptoristů a kostela sv. Klementa. Akce se zúčastnili také významní hosté - náměstek hejtmana Jm. kraje Ing. Stanislav Juránek a Mgr. Jiří Mihola Ph.D., vysokoškolský učitel a člen zastupitelstva Jm. kraje

Fotografie zde

Video s nádherným zpívaním místních sborů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

 

 

 

Pozvánka na "osmdesátiny" kostela sv. Klementa

06.10.2013

Občanské sdružení St. Clemens a místní redemptoristé srdečně zvou v sobotu 12.10.2013 na malou oslavu u příležitosti "osmdesátin" kostela sv. Klementa Marie Hofbauera. Program oslav zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatoklementská stezka ožila - napsali o nás

23.09.2013

 Znojemský týden 23.9.2013

 

 

 

Pozvánka na putování po Svatoklementské stezce

08.09.2013

 

Nejen věřícím z Čech a Rakouska je určena Pouť setkání, která proběhne v sobotu 21. září. Poutníci se vydají na Svatoklementskou turisticko – naučnou stezku, která vede ze Znojma do Tasovic podél řeky Dyje a má délku cca 12 km.

Putování po stopách tasovického rodáka sv. Klementa Maria Hofbauera, který se ve Znojmě vyučil pekařem, bude zahájeno v 8:00 hod. v jemu zasvěceném kostele. Po ranní modlitbě a požehnání se přítomní přemístí na autobusovou zastávku Tasovice, u prodejen. Odtud v 8:26 hod. odjedou linkovým autobusem do Znojma, kde se pěšky přemístí ke kostelu sv. Mikuláše. Zde se uskuteční přibližně v 9:15 hod. společné zastavení s modlitbou a zpěvem. Poté bude zahájeno pěší putování směr Tasovice, se zastávkou v části Znojmo - Louka u kostela sv. Václava a u sochy sv. Klementa M. Hofbauera. Kolem 12:35 hod. by poutníci měli dorazit do obce Dyje, kde proběhne u kostela sv. Jana Nepomuckého společné zastavení s modlitbou a zpěvem. Návrat do Tasovic je naplánován do 14:00 hod., kdy má být zahájena v kostele sv. Klementa bohoslužba, jejímž hlavním celebrantem bude Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář diecéze Brno. Všichni zájemci o procházku krásnou přírodou kolem řeky Dyje a připomenutí významu sv. Klementa M. Hofbauera jsou srdečně vítáni.

Zájemci o nocleh v klášteře nechť se hlásí předem. Kontakt: e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo P. Jiří Šindelář, tel. č. 732 961 694

 

Krhovice - Pouť v kostele sv. Bartoloměje

27.08.2013

Fotografie převzaty z www.muzaciztasovic.cz

Daší fotografie - Ivo a Anna Csanadiovi

 

 

UNITED - byly u toho

26.08.2013

Fotografie Martina Šustková a Eva Lattnerová

 

 

 

UNITED - pozvánka na multižánrový křesťanský festival

20.08.2013

Festival UNITED je multižánrový křesťanský festival, jehož třetí ročník se uskuteční 22.-24. 8. 2013 ve Vsetíně.

Program je tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, divadelními představeními, filmy, semináři a ranními a večerními bohoslužbami. Na festivalu budou také prostory pro modlitby a během celého setkání poběží služba duchovního poradenství.

 

 

 

Tasovice - Pouť v kostele Nanebevzetí Panny Marie

18.08.2013

 Fotografie převzaty z www.muzaciztasovic.cz

Audio - zpívání - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Fotografie Ivo Csanadi

Video Ivo Csanadi

 

 

Tasovický kostel sv. Klementa má novou střechu

02.08.2013

Fotografie Anička a Ivo Csanadiovi

Video 1, 2

Průběžné fotografie z rekonstrukce Jitka Pavlačková

 

 

Také v článku Znojemského deníku.cz

 

 

 

Posvěcení opraveného kříže na kostele sv. Klementa

26.07.2013

 

Vážená paní, vážený pane,

obnova střešního pláště na kostele sv. Klementa Hofbauera v Tasovicích u Znojma se blíží ke konci. V úterý 30. července mají být práce dokončeny, proběhne kontrolní den a dojde k převzetí hotového díla.Kostel sv. Klementa byl postaven v r. 1933 dle projektu významného vídeňského architekta prof. Clemense Holzmeistera. Kostel stojí na místě rodného domu sv. Klementa Marie Hofbauera a slouží již 80 let nejen zdejším obyvatelům, ale i poutníkům a dalším návštěvníkům, kteří na toto místo přicházejí i z velké dálky.

Předpokládaný program v úterý 30. července 2013:

7.00 zahájení závěrečných prací

7.30 odstraňování staré střechy z věže kostela pomocí jeřábu

8.30 montáž opraveného kříže na novou střešní konstrukci

9.00 posvěcení opraveného a pozlaceného kříže

9.30 vyzvednutí nové střechy s opraveným křížem pomocí jeřábu na věž kostela

10.00 kontrolní den a předání díla

Časový harmonogram se může změnit v závislosti na postupu prací.

Uvítáme Vaši účast na posvěcení opraveného kříže, které proběhne přibližně v 9.00. Účastníci musí dbát na vlastní bezpečnost. Při této příležitosti poděkujeme všem, kteří k opravě přispěli modlitbou, pomocí, finančním darem i jiným způsobem. Po dokončení střechy se opravy přesunou do interiéru kostela. Finanční prostředky na opravu klenby, prasklin, štuků, výmalbu apod. se shromažďují i nadále na č.ú. 35-1580293309/0800. Děkujeme!

Za komunitu redemptoristů, kteří v Tasovicích působí,

P. Jiří Šindelář, CSsR.

 

 

 

 

 Napsali o nás - kostel sv. Klementa v Tasovicích se opravuje

 15.07.2013

 

 

Prázdninové bohoslužby na VRANOVSKÉ PŘEHRADĚ

04.07.2013

 

 

 

Duchovní kultura v našich domech

04.07.2013

Filmový dokument - Směr Velehrad 2012

Samotnou pouť na Velehrad není snad ani nutné představovat. My jsme se však rozhodli ukázat ji v jiném úhlu pohledu. Přímo z první ruky. Pouť obecně s sebou nese různé prvky, které je mnohdy těžké správně pojmenovat nebo někomu přiblížit. Možná právě proto jsme se pokusili o zpracování dokumentu, který by myšlení poutníků zobrazil a poskytl tak jedinečnou možnost k přiblížení putování i lidem, kteří se na žádnou pouť dosud nedostali.

Film můžete shlédnout v blízké době na TV Noe:

Čtvrtek 4.7. (15:30)

 Směr Velehrad 2012

 Neděle 7.7. (18:20)

 Směr Velehrad 2012

 Pondělí 8.7. (08:35)

 Směr Velehrad 2012

 Pátek 12.7. (00:45)

 Směr Velehrad 2012

 Sobota 13.7. (20:45)

 Směr Velehrad 2012

 

 Dokument vznikl v režii a kamerou Pavla Maška, který společně s Pavlem Voříškem spolupracuje na dalších podobných projektech. Jedním z nich je i cyklopouť, a především dokument z ní, Cesta k písmu.

Podobné filmové projekty jsou významným médiem k přiblížení myšlenek, které se jinak těžko předávají do společnosti. Vzniká jich však minimum, ale s pomocí každého z Vás jich může vzniknout spoustu.

 A jaké jsou možnosti podpory?

 - Jednoznačně můžete začít modlitbou, ta pomůže nejvíce.

 - Další možností je šíření našeho filmu a informací o nás mezi co největší množství lidí, protože pokud jej nikdo neuvidí, tak ztrácí smysl na podobných projektech dělat.

 - Samozřejmě se nesmí zapomínat na finanční podporu. Tento dokument má hodnotu desítek tisíc, nemalou část jsme platili sami. Chystaný projekt Cesta k písmu se pohybuje v řádu statisíců. Není to ovšem nic v porovnání běžné filmařiny. Průměrný rozpočet celovečerního českého filmu je 30mil. korun a zahraniční produkci raději nezmiňuji. Ale i při tomto rozpočtu je každá koruna dobrá, takže přijímáme i podporu drobnou. Později budou k dipozici různé formy podpory.

 - V neposlední řadě je důležitá zpětná vazba. Pokud se vám něco líbí nebo ne, dejte nám to vědět. Pokud chcete podobné filmy vidět častěji, nebojte se psát a volat do televizí a jiných médií.

 Podpořte nás i v našem projektu “cesta k písmu” vice informaci neleznete na www.cm2013.cz nebo na našem Facebooku: www.facebook.com/CestaKPismu

 

 

Hudební koncert v hodonickém kostele

15.06.2013

Hodonický kostel Sv. Jakuba ožil v pátek 14.6.2013 hudbou. ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou zde  uspořádala koncert svých žáků spojený s absolventským vystoupením

Fotografie

Video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

 

Napsali o nás ...

10.06.2013

 

 

 

Vzpomínka na p. Groze a p. Zemánka

09.06.2013

V neděli 9.6.2013 se konala v tasovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie Mše Svatá, která byla sloužena k výročí úmrtí dvou významných kněží, kteří v minulosti v naší farnosti působili - p. Josefa Groze a p. Jana Zemánka.

Video ze Mše Svaté 1, 2 (Anna Csanadiová)

Související odkazy - 1, 2, 3

 

 

 

 Pozvánka na koncert ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou

 04.06.2013

 

 

 

 

Tasovice - První svaté přijímání

02.06.2013

V neděli 2.6.2013 se konalo v tasovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostní první svaté přijímání
Video  1, 2
 

 

 

 

Prohlídka tasovické fary

25.05.2013

V rámci akce Tři dny s Sv. Klementem, která se konala ve dnech 17.-19.5.2013, byla pro zájemce připravena prohlídka tasovcké fary. Návštěvníci si mohli prohlédnout interiéry, půdu i sklepy, včetně přilehlých pozemků. Prohlídka se konala v neděli 19.5.2013

Fotografie Ivo Csanadi

 

 

 

Slavnost seslání Ducha svatého

19.05.2013

ZPÍVÁNÍ V KOSTELE SV. KLEMENTA - 1.mp3, 2.mp3

 

 

Věřící putovali po Svatoklementské stezce

19.05.2013

Slunečné odpoledne v sobotu 18. května přímo vybízelo k vycházce. Nejinak tomu bylo i v Tasovicích odkud se ve 14.30 hod. od kostela sv. Klementa vydala skupina věřících po Svatoklementské stezce do dyjského kostela sv. Jana Nepomuckého, kde se v 16.00 hod. konala vigilijní Eucharistie na slavnost Seslání Ducha svatého. V kostele na poutníky čekala dyjakovická schola, která zajistila hudební doprovod

Fotografie zde

 

 

 

 

TŘI DNY SE SVATÝM KLEMENTEM

V TASOVICÍCH

 

 

 

V Tasovicích a Hodonicích ožily sklepy

 05.05.2013

První nebo také nultý ročník Putování po tasovických sklepech nazvaný "Za vínem se svatým Klementem" přilákal v sobotu 4.5.2013 za ideálního jarního počasí do tasovických a hodonických sklepů více jak 500 návštěvníků. Ti si mohli vybrat z nabídky 30 otevřených sklepů (26 v Tasovicích a 4 v Hodonicích). Zde na ně čekali velmi pohostinní majitelé sklepů, kteří nabízeli vybrané vzorky vín. Celá akce, jejímž zpestřením byl motorový vláček, který po celý den rozvážel návštěvníky k vybraným sklepům, byla velmi důkladně připravena, což musel ocenit každý návštěvník. Projekt naplánovali a zorganizovali - Místní vinaři, Obec Tasovice a Slunečný penzion ve spolupráci s dalšími dobrovolníky a sponzory. Všichni se již mohou těšit na příští ročník této krásné akce

Fotografie z putování

Fotografie - než to všechno začalo

Video - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

 

 

Velikonoční zpívání v tasovickém kostele

01.04.2013

1.mp3, 2.mp3, 3.mp3

 

 

Svatí velikonočního času

 

Ve spisech církevních otců máme zmínky plné úcty o sv. Josefovi, v souvislosti s obranou učení o panenství blahoslavené Panny Marie. Sv. Jeroným psal např. proti učení Helvidia (asi r. 383) takto: „Říkáš, že Maria nezůstala pannou; bráním ještě více: také sám Josef byl panenský skrze Marii."

Pravděpodobně na přelomu 9. a 10. století bylo jméno sv. Josefa uvedeno do martyrologia; např. v Martyrologiu Farfense u data 19. března čteme: „V Betlémě sv. Josefa, živitele Páně". Ve 14. stol. kult sv. Josefa šíří sv. Brigita Švédská (+1373) a kancléř Sorbony Jan Gerson (1363-1429), a v 15. stol. sv. Bernardin Sienský (+l444). Velkou úctou ke sv. Josefovi se vyznačovala Učitelka církve sv. Terezie z Avily (1515-1583): „Zvolila jsem si za přímluvce a patrona slavného sv. Josefa a usilovně jsem se mu svěřila. A poznala jsem zřetelně, že jak v této potřebě (prosila o zdraví), tak i v jiných, ještě naléhavějších, v nichž šlo o mou čest a zavržení duše, tento otec a můj patron mě vysvobodil a učinil mi více dobrého, než jsem sama dokázala prosit..." Dále sv. Terezie píše, že by chtěla „všechny přivést ke zbožnému uctívání tohoto slavného světce, vědoma si z dlouholeté zkušenosti, jak velká dobra je nám schopen vyjednat u Boha."

Papež Sixtus IV. (+1484) přikázal zařadit oficium ke sv. Josefu do breviáře a Řehoř XV. nařídil r. 1621 slavit tento svátek v celé církvi. Na I. vatikánském koncilu byty podány dva návrhy ve věci kultu sv. Josefa: a) aby byl zvýšen stupeň již slaveného svátku, b) aby byl sv. Josef prohlášen za patrona obecné církve; po přerušení tohoto koncilu prohlásil Pius IX. 8. prosince 1870 sv. Josefa patronem církve. Lev XIII. ukazuje v encyklice „Quamquam pluries" (1889) důvody patronace sv. Josefa nad církví: „Byl mužem Marie a otcem, jak se mělo za to, Ježíše Krista; odtud plyne veškerá důstojnost sv. Josefa, milost, svatost, sláva...". Po Matce Boží se sv. Josef „vyznačuje důstojností mezi všemi, protože byl z Božího řízení strážcem Božího Syna, ...byl strážcem, pěstounem a přirozeným i právním ochráncem Božího domu, který řídil". Pius X. usiloval o prohloubení a rozšíření kultu sv. Josefa; Benedikt XV. vydává motu proprio při 50. výročí prohlášení sv. Josefa za patrona všeobecné církve Piem IX. Pius XII. zavádí r. 1955 svátek sv. Josefa dělníka a stanoví jej na den 1. května. Jan XXIII. si přál, aby sv. Josef, patron všeobecné církve, byl vzýván rovněž jako patron II. vatikánského koncilu; na tomto koncilu bylo rozhodnuto uvést do římského kánonu (dnes 1. eucharistická modlitba) jméno sv. Josefa.

Vidíme, jak si církev stále více uvědomovala souvislost sv. Josefa s tajemstvími Kristova života a dávala tomu výraz v náboženském kultu.

O pekařské pouti na www.lidovemisie.cz

03.04.2013


 

 

 

Duchovní obnova v kostele sv. Klementa

14.03.2013

Od středy 9.3.2013 do pátku 8.3.2013 se konala v kostele sv. Klementa Hofbauera v Tasovicích duchovní obnova v postní době nejen pro místní farníky, kterou vedl PAULÁNSKÝ MNICH PAVEL HRABOVSKÝ z Vranova u Brna

Fotografie Anna Csanadiová - zde

Písničky - 1.mp3, 2.mp3, 3.mp3

 

 

 

 

Pouť pekařů a cukrářů - Tasovice ožily vůní pečiva
10.03.2013
V sobotu 9.3.2013 se v Tasovicích uskutečnila tradiční Pouť pekařů a cukrářů k rodišti tasovického rodáka - pekaře, Klementa Marie Hofbauera. Pouť uspořádali tasovičtí redemptoristé ve spolupráci s místní farností k výročí jeho úmrtí. Akci navštívil rekordní počet zájemců - poutníků. Vystavovaly se pekařské výrobky. Tradiční největší zastoupení měli polští pekaři, k vidění a k ochutnání byly také výrobky pekařů z České republiky. Návštěvníci si mohli prohlédnout rovněž obrazovou galerii o životě K.M.Hofbauera. Hlavní mši, která byla součástí oslav, celebroval p. Mgr. Marek "Orko" Vácha, Ph.D. Zpestřením programu poutě bylo vystoupení místního pěveckého sboru MUŽÁCI Z TASOVIC

Fotografie

Video 1, 2

Další fotografie Ivo Csanadi


 

 

 

 

Koledníci sečítali dary

08.02.2013

Průběžný výsledek Tříkrálové sbírky na Znojemsku je úctyhodný.?

"Vážení přátele, oznamujeme, že bylo rozpečetěno 415 ks tříkrálových pokladniček z celkového počtu 418 ks a výtěžek činí 1 561 789,- Kč. Děkujeme!" poděkoval za všechny koordinátor tříkrálové sbírky na Znojemsku Ludvík Mihola. Pro porovnání loni to bylo 1.575.622,- Kč. Znamená to, že i když doba není jednoduchá, lidé mají dobré srdce. Jako loni, tak i letos, vypravila oblastní charita Znojmo autobus pro výpomoc oblastní charitě Most s TKS 2013.

V našich farnostech jsme také sečetli dary. Za Dyji to bylo 7 335,- Kč, za Hodonice 25 852,- Kč a za Tasovice 34 437,- Kč

 

 

 

Tříkrálová sbírka úspěšná

27.01.2013

V sobotu 5. ledna 2013 probíhala v obci Tasovice tradiční Tříkrálová sbírka, organizovaná Oblastní charitou Znojmo. Domácnosti navštívili koledníci, kteří byli označeni logem Charity. Koledovalo několik skupin koledníků; výsledná částka, kterou vybrali činí 34 437,- Kč. Všem koledníkům a organizátorům této akce patří poděkování

Fotografie Anna Csanadiová

 

 

 


 

Martinské hody 2014 - nedělní mše Sv. v Tasovicích

9.11.2014

Tasovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - neděle 9.11.2014

 

Foto Rosťa Lattner

Video 1, 2, 3, 4

Předvánoční setkání místních pěveckých sborů

V sobotu 17. prosince 2016 od 16.00 hodin Vás srdečně zve pěvecký soubor "Schola z Tasovic" na "Předvánoční setkání místních sborů" do sálu kláštera Redemtoristů v Tasovicích

Předvánoční setkání místních pěveckých sborů

V sobotu 17. prosince 2016 se vsále kláštera Redemtoristů v Tasovicích uskutečnilo"Předvánoční setkání místních pěveckých sborů". Toto setkání uspořádalo pěvecké sdružení "Schola z Tasovic"

Foto František Šimík

 

K.M.HOFBAUER

jeho cesta ...


ŽIVOT FARNOSTI

SETKÁNÍ MÍSTNÍCH PĚVECKÝCH SBORŮ

prosinec 2014

 

VÁNOČNÍ KONCERT

prosinec 2014

 

POUŤ SV. KLEMENTA

březen 2015

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

březen 2015

 

PUTOVÁNÍ PO MÍSTNÍCH SKLEPECH

květen 2015

 

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE

květen 2015

 

EUCHARISTICKÉ EXERCICIE

květen 2015

 

ZARÁŽENÍ HORY

srpen 2015