Tříkrálová sbírka

3.ledna 2009, Pavel Dítě

Počátkem měsíce ledna se uskutečnila již devátá celonárodní Tříkrálová sbírka, do které se i letos zapojil Herálec.

Tuto sbírku organizuje Charita České republiky pomocí svých oblastních organizací, naše obec patří do Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Letos vyjelo několik místních na slavnostní mši svatou do Brna do chrámu svatých Petra a Pavla na Petrově. Slavnostní mši svatou sloužil otec biskup Vojtěch Cikrle, který popřál všem koledníkům a jejich doprovodu hodně síly a poděkoval jim za jejich službu a vyprosil jim požehnání.

Naší obcí procházel letos rekordní počet koledníků. Bylo celkem sedm skupinek, které tvořili tři koledníci a jejich doprovod. Naši obec si pěkně rozdělili, aby měli přibližně stejnou oblast na obcházku. Koledování jim trvalo přibližně dvě až tři hodiny.

Chodili dům od domu a zpívali tříkrálovou koledu a psali na dveře všem známé symboly, které připomínají již 2009. výročí od narození Ježíše Krista v Betlému.

Letos se v Herálci podařilo vybrat 24 300 Kč. Celkem se vybralo vybrat na našem okresu 1 939 564 Kč. Peníze budou použity na následující účely:

  • činnost oblastních farních charit na území brněnské diecéze - 65%
  • činnost Diecézní charity Brno - 15%
  • celorepubliková humanitární pomoc - 10%
  • činnost Sdružení Charita Česká republika - 5%
  • režie sbírky dle zákona - 5%

Všem, kteří se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce, patří velké poděkování.

Musím vzpomenout na mnoho roků, kdy chodila po Herálci a Kocandě jedna až dvě skupinky ministrantů, kteří nejen, že lidem zazpívali tříkrálovou píseň, napsali nade dveře tříkrálové symboly ale hlavně provoněli domácnost kadidlem, které se sypalo na rozžhavené uhlí v kadidelnici. Myslím si, že každý z nás, kdo tyto celodenní pochůzky po obci absolvoval, si každoročně zavzpomíná na zážitky, které spolu s kamarády prožil. Byly to krásné časy a jsem velmi rád, že jsem je mohl také prožít.