Rok 2010 na Křižánkách

23. února 2011, Petra Rusková

Vzdělávání ve víře

Měsíc leden byl ve znamení dalšího setkání farníků s Otcem Vladimírem a jáhnem Danielem ve Vzdělávacím centru naší obce. Setkání z cyklu Kapitoly víry probíhaly též v měsíci únoru, březnu a dubnu. Jsme otci Vladimírovi vděčni za jeho ochotu mezi nás přijet i s jáhnem Danielem a zpestřit nám sobotní večery svými poutavými vyprávěními o víře. Také děkujeme paní katechetce Dance Strejčové, která připravovala program pro děti.

V postní době jsme se potkávali při pobožnostech Křížové cesty a pod vedením paní Mládkové si společně připomínali utrpení, která Ježíš Kristus pro nás lidi, na své poslední cestě podstoupil.

85. narozeniny Otce Josefa Krchňavého

V neděli 14. března oslavil náš milý pan farář, Otec Josef, své životní jubileum - 85 let. Křižanečtí farníci mu srdečně přáli mnoho zdraví, sil, elánu a Božího požehnání. Velmi si vážíme toho, že k nám Otec Josef pravidelně jezdí a slaví s námi mše svaté. Za jeho oddanou službu mu náleží naše upřímné Pán Bůh zaplať. Při mši svaté zazněly oblíbené mariánské písně Otce Josefa, byla mu předána kytice, kniha o Křižánkách a dva obrázky, které darovali bratři Černí.

Květná neděle

Na sobotu před Květnou nedělí si sbor Ticho nejen pro své farníky připravil hudební a čtené ztvárnění biblického příběhu O příjezdu Ježíše Nazaretského do Jeruzaléma, jeho poslední večeři, odsouzení a ukřižování. Členové sboru Ticho děkují tímto své varhanici Káti Vodičkové, že s nimi toto pásmo nacvičila, a současně i Tomáši Trávníčkovi, že pásmo proložil čteným slovem.

Divadlo Ester

V dubnu k nám na setkání zavítalo divadlo Trádl, které uvedlo hru se zpěvy zvanou Ester. Vystoupení sehrála mládež působící ve žďárské farnosti Klášter. Hra se všem přítomným líbila a výkony herců ocenili nejen bouřlivým potleskem, ale i domácími pečenými buchtami. Doufáme, že chutnaly. Ještě jednou velké díky všem a těšíme se na příští setkání.

Máj

Májové pobožnosti, které neodmyslitelně patří k měsíci květnu, se slavily i letos v našem kostele. Farníci si je nadšeně vedli sami. V květnu se také upravovalo okolí kostela, frézovaly se pařezy. Celkem bylo odstraněno 45 pařezů. Velké díky patří Jiřímu Obrovi, dále pak Václavu Vítkovi a Milanovi Tlustému, kteří tuto náročnou práci dobrovolně a nezištně provedli. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Požehnání nového ministranta

13. června proběhlo slavnostní požehnání nového ministranta Matyáše Ruska. Matyáš jezdil do Žďáru, kde se pod vedením Daniela a Otce Vladimíra připravoval na službu u oltáře.

Poutní mše svatá

V neděli 1. srpna jsme slavili poutní mši svatou, kterou sloužil novokněz Slavomír Peklanský z Radešínské Svratky spolu s jáhnem Vladimírem Lacinou. Všichni poutníci dostali na závěr mše svaté novokněžské požehnání. Mši svatou zpěvem doprovázel sbor Ticho. Kostel byl slavnostně vyzdoben květinami ze zahrádek našich farníků. Bílé mečíky k nám byly dovezeny až z Rakouska, kostelu je darovala Martina Krejčíková. Sbírka během mše svaté bude použita na opravu varhan.

Kostel v létě

Žehnání zvonu na Milovech

V neděli 12. září bylo žehnání zvonu do zvoničky na Českých Milovech. Spolu s Otcem Vladimírem se ho zúčastnil i farář českobratrské církve evangelické Daniel Sedláček z Krouny a jáhen Daniel Blažke.

Dětská mše svatá

V neděli 19. září jsme společně, k velké radosti našich malých farníku, slavili dětskou mši svatou, kterou liturgicky doprovázely děti z naší farnosti společně se sborem Ticho. Na flétnu hrála Petra Vodičková, na kytaru doprovázel Jakub Rusek.

"Herálecké posvícení"

Během října měli herálečtí farníci z důvodu oprav uzavřený kostel. Proto jsme mohli společně s nimi slavit nejen nedělní mše, ale i posvícení.

Sv. Mikuláš

V prosinci k nám na mši zavítal také sv. Mikuláš a anděl, kteří dětem za to, že celý rok byly poslušné, rozdali perníkové čerty a mikuláše.

Kostel v zimě

Půlnoční mše svatá

Tradiční půlnoční mši svatou, slavnost Narození Páně sloužil Otec Vladimír spolu s jáhnem Danielem. Liturgii doprovázel sbor Ticho pod vedením varhanice Káti Vodičkové. Sbírka během mše svaté bude použita na opravu varhan.

Sv. Štěpán

Na sv. Štěpána a na svátek Svaté rodiny nás překvapily děti. Matyáš, Dáda a Kačenka zpívali koledy, na flétnu hrály Péťa, Dáda a Kačenka.

Události ve farnosti

Křtiny: 14. srpna Tadeáš Havlík, 6. listopadu Lucie Nováková

Pohřby: 11. června Bohumil Kaštánek, 4. srpna Vlastimil Kyncl – rozloučení, 13. září Jindřich Tlustý, 4. listopadu Jiří Zdražil

Poděkování farníkům

Dary pro kostel: P. Vodička (lavice pro ministranty, dřevěná rohož)

Úklid kostela: rodina Mládková, M. Balabánová, B. Housková, Z. Zedníková, S. Tlustá

Výzdoba kostela: Z. Zedníková, P. Rusková, M. Mládková ml., J. Vodičková, V. Janebová, M. Tlustý

Aktivní účast na liturgii: T. Trávníček, L. Zedník, ministranti, sbor, varhanice, P. Dítě

Kostelník: Milan Tlustý

Ministranti: P. Vodičková, J. Rusek, M. Rusek

Varhanice: K. Vodičková, členky sboru: J. Vodičková, P. Rusková, M. Mládková, M. Dítětová

Současně děkujeme za výpomoc naši herálecké varhanici Miladě Laštovicové.

Sbírky na opravu varhan

  • květná neděle - 6 795 Kč
  • poutní mše - 8 005 Kč
  • půlnoční mše - 8 800 Kč
  • dárci - 8 720 Kč

Celkem bylo na varhany vybráno v našem kostele k 31. 12. 2010 - 89 792,- Kč.

Naše velké díky patří Otci Josefovi a jáhnovi Vladimírovi Lacinovi, též i Otci Vladimírovi Záleskému a jáhnovi Danielu Blažkemu za společné slavení mše svaté a svátostí v našem filiálním kostele na Křižánkách.