Průběh generálních oprav farního kostela Sv. Kateřiny

20. dubna 2011, Pavel Dítě

Podívejte se na průběh oprav našeho farního kostela. Rozsah provedených prací nemá v historii kostela obdoby.

Rok 2010

Na počátku roku 2010 jsme shromažďovali povolení a závazná stanoviska a připravovali vše na velké generální opravy našeho chrámu. Finanční situace nebyla slavná a tak jsme nevěděli přesně jaký rozsah prací se nám povede provést. Dnes již můžeme s vděčností poděkovat – Pánu Bohu za ochranu a požehnání, sponzorům za štědrost, obci Herálec za pomoc, farníkům za obětavou práci, bez které by nebylo možné dokončit opravy, technickému administrátorovi Ing. Františkovi Laštovičkovi za rady a komunikaci s památkáři, firmám a řemeslníkům za dobře odvedenou práci a všem za trpělivost.

V prvním kole jsme svépomocí odstranili mokré a prosolené části omítek aby bylo dost času na vyschnutí zdiva. Kameník pan Pavel Cvrkal vrátil do presbytáře kamennou schodnici. V létě se začala připravovat nová elektroinstalace pod pečlivým vedením pana Františka Dítěte. Kromě nové elektroinstalace jsme do kostela pořídili nová světla.

Naši muži opravili vnitřní omítky a tam, kde to bylo nutné, se nahazovaly nové sanační omítky. Vlastní malování vypuklo na přelomu září a října. Firma pana Josefa Rouzka z Hustopečí u Brna malovala již asi 80 kostelů, takže jejich pečlivou práci jsme již dobře znali například ze žďárské baziliky.

Těsně před malíři vyměnili pracovníci firmy pana Antonína Brtníka ze Sivic okna v zákristii a dvě velká okna v kostele. Pan Kalina z Herálce repasoval mezitím boční vchodové dveře a vyrobil nové do hlavního vchodu. Nechali jsme rovněž vyrobit dubový podstavec pod hlavní oltář a celý nábytek do zákristie. Protože veškerý depozitář byl na faře, ošetřili jsme oltáře proti škůdci a očistili sochy.

V neděli 24. října 2010 jsme již slavili nedělní mši svatou v opraveném kostele. O pár týdnů později nám firma „Aldi“ ze Žďáru nad Sázavou položila nové koberce a dokoupili jsme topná tělesa. Oltářní obraz sv. Kateřiny odvezla do ateliéru akademická malířka paní Eva Kolmanová. Rád bych také zmínil, že velký kus práce se udělal i na faře – upravili jsme terén na farním dvoře, postavili kamennou opěrnou zídku a v místě bývalé stodoly jsme postavili novou kůlnu – spíše pro táborové účely.Rok 2011

Hned v lednu jsme nechali vyrobit nové liturgické sedačky a sedes – navrhoval je, podobně jako oltář a ambon známý výtvarník pan Milivoj Husák. Také oltář se začal vyrábět v kamenické dílně pana Cvrkala. Bude z hrubozrnné žuly, podobně jako ambon a nová kropenka. Vrchní část ambony (pult k četbě Božího slova) bude z dřevěného masivu.

V letošním roce chceme také dokončit osvětlení a vytápění kostela. Rádi bychom vyměnili alespoň 2 další okna – letošní zima ukázala, že nová okna jsou izolačně velmi kvalitní a nesráží se na nich voda.

Velká slavnost požehnání nového oltáře je naplánována s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem na sobotu 21. května 2011.

Závěrem uvádíme alespoň několik ekonomických údajů pro zajímavost:

Investice Částka
Kamenické práce - žulová schodnice 39.000,- Kč
Výroba a montáž dřevěných oken 150.000,- Kč
Elektromateriál 97.000,- Kč
Tesařské práce (kůlna na faře) 70.000,- Kč
Výmalba kostela 140.000,- Kč
Klempířské práce (opravy svodů na faře) 5.000,- Kč
Podušky do lavic 6.000,- Kč
Ozvučení kostela 9.000,- Kč
Vchodové dveře do kostela (+ kování) 30.000,- Kč
Záloha na oltář, ambon, kropenky 45.000,- Kč
Nábytek sakristie, stupínek k oltáři 36.000,- Kč
Konvektory - 6 ks 9.500,- Kč
Koberec do kostela 40.000,- Kč
CELKEM (zaokrouhleno) 650.000,- Kč

PŘÍJMY - rok 2010:

Příjmy Částka
Sbírky a dary na opravy 306.750,- Kč
Dar místní organizace KDU ČSL 17.000,- Kč
Dar obce Herálec 70.000,- Kč
Ostatní příjmy 27.274,- Kč

Účelové sbírky - charita, misie...- zde neuvádíme, jejich výše je oznamována vždy v průběhu roku.

VÝDAJE - rok 2010:

Výdaje Částka
Oprava fary (doplatek roku 2007) 40.000,- Kč
Opravy kostela (pouze zaplacené položky) 650.000,- Kč
Odeslaný desátek diecézi 22.002,- Kč
Elektrická energie, plyn 74.740,- Kč
Ostatní (bohoslužebné a režijní výdaje) 13.661,- Kč


Obraz Sv. Kateřiny

Akademická malířka paní Eva Kolmanová zjistila při restaurování obrazu Sv. Kateřiny, že se pod horní vrstvou malby nachází ještě jedna vrstva malby, na které je také zobrazena Sv. Kateřina mnohem staršího data původu. V úterý 20. dubna byl obraz zavěšen zpět nad oltář Heráleckého kostela. Přij´dte se podívat do kostela, která Kateřina je vyobrazena!

Sbírka na opravy kostela

Prosíme o finanční podporu při sbírce v neděli 24. dubna na Hod Boží velikonoční. Peníze ze sbírky boudou použity na zaplacení faktur za opravu obrazu svaté Kateřiny, výrobu nového oltáře a ambony a také plánovanou výměnu zbývajících šesti oken v kostele. Předem děkujeme za dary

Mše svaté o velikonočních svátcích

  • 21. 04. 2011 - Zelený čtvrtek - 19:00 - Poslední večeře Páně
  • 22. 04. 2011 - Velký pátek - 15:00 - den umučení Pána Ježíše Krista - přísný půst
  • 23. 04. 2011 - Bílá sobota - 19:00 - den modliteb, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - vigilie
  • 24. 04. 2011 - Hod Boží velikonoční - 11:00 - bude velká sbírka na opravy kostela Sv. Kateřiny v letošním roce
  • 25. 04. 2011 - Velikonoční pondělí - 11:00 - Křižánky

Text - p. Vladimír Záleský - farář, Pavel Dítě,
Fotografie - Antonín Trávníček st., Pavel Dítě.