První svaté přijímání

5. června 2011, Pavel Dítě

Letos poprvé přijalo v Herálci Tělo Kristovo sedm dětí, které se několik měsíců na tuto slavnost připravovaly.

Celému obřadu nejdříve předcházela čtvrteční svátost smíření, které se děti zúčastnily také poprvé. Děti svěřovaly své hříchy, které jim Bůh prostřednictvím kněze odpustil a učinil jim pokání. Ke svaté zpovědi přistoupili také rodiče a kmotři.

Za krásného slunečného počasí v neděli 5. června 2011 se děti nejdříve sešly na faře, odkud šel společný průvod s ministranty, otcem Vladimírem a jáhnem Danielem do kostela.

Děti si s sebou nesly křestní roušky, které byly položeny ze začátku mše svaté na nový oltář. Po bohoslužbě slova děti přistoupily k oltáři, ze ně se postavili jejich kmotři a společně s rozsvícenými svícemi obnovovali křestní sliby.

Obětní průvod tvořily děti, které přinesly obětní dary - víno a nekvašený chléb, květiny a také koláčky. Následovala bohoslužba oběti, při které byl proměněn chléb v Tělo Kristovo a víno v Krev Kristovu.

Potom již nebránilo nic dětem, aby přistoupily ke svému prvnímu svatému přijímání v životě. V tichosti pak na svých místech přemýšlely nad prožitými událostmi.

Věříme, že děti budou přistupovat k svatému přijímání co nejčastěji a že je v tom budou rodiče, kmotři a příbuzní co nejvíce podporovat, protože to před Pánem Bohem slíbili!

První svaté přijímání přijaly v Herálci dne 5. června 2011 tyto děti:

Horní řada - Mikuláš Schlosser, Kateřina Petrlíková, Martin Gregor. Spodní řada - Jiří Teplý, Tereza Vodičková, Tereza Fialová, Dominika Gregorová.