Rok 2011 na Křižánkách

25. července 2012, Petra Rusková

Narozeniny otce Josefa

V neděli, 20. března, jsme při mši svaté oslavili 86. narozeniny otce Josefa. Mnoho zdraví, sil a Božího požehnání mu za všechny farníky popřál Tomáš Trávníček spolu s dětmi.

Postní doba

I letos jsme se v měsíci březnu a dubnu účastnili pobožností Křížové cesty pod vedením pani Marie Mládkové.

Velikonoční doba

Velikonočnímu období předcházela Květná neděle, při které náš sbor zpíval pašije o umučení Ježíše Krista. Před Velikonocemi proběhl tradiční úklid celého kostela a výměna stávajících koberců, které již dosloužily. Koberce byly pořízeny za 8.702,-Kč, tato částka byla získána prodejem CD našeho sboru Ticho a prodejem DVD ze slavnostních mší.

Májové pobožnosti

V květnových dnech jsme se pravidelně scházeli k májovým pobožnostem, abychom vzdali úctu Boží matce a rozjímali o jejím vztahu k Bohu.

Loučení s jáhnem Danielem

V neděli, 17. července, se v Herálci loučil jáhen Daniel, který odešel do jáhenské služby v Příměticích u Znojma. I za naše farníky mu byl otcem Vladimírem předán drobný dárek, který mu bude připomínat období strávené na Vysočině.

Poutní mše svatá

7. srpna jsme slavili poutní mši svatou, kterou sloužil otec Vladimír. Celá slavnost byla doprovázena sborem Ticho. O hudební doprovod na flétny se postaraly Danielka a Kačenka. Výzdobu kostela zajistila Jana Vodičková. Prostředky získané při sbírce budou použity na opravu varhan. Celé období letních prázdnin provázela hojná účast na bohoslužbách, z čehož jsme měli velkou radost.

20. výročí kněžského svěcení

V září byl p. faráři Záleskému předán dárek k 20. výročí jeho kněžského svěcení. Na financování se podíleli herálečtí a křižanečtí farníci.

Dětská mše svatá

9. září proběhla dětská mše, při které bylo dětem požehnáno do nového školního roku.

Posvícení

Třetí neděli v říjnu, tedy 16. 10., jsme slavili slavnost posvícení. Mši svatou sloužil otec Vladimír společně s jáhnem Vladimírem.

Křižanecké varhany

Křižanecké varhany se dostaly do havarijního stavu. Jsou velmi rozladěné, napadené dřevokazným hmyzem a některé píšťaly přestaly fungovat. Na doporučení pana děkana jsme oslovili varhanáře pana Kubáta, který v září přijel a zhodnotil stav našich varhan. Odhad celkových nákladů na jejich opravu byl stanoven na 300.000,- Kč. Stav sbírky na opravu k 31. 12. 2011 činí: 114.645,- Kč

Bohoslužby slova

Od 30. října až do 11. prosince probíhaly v našem kostele pouze bohoslužby slova s jáhnem Vladimírem, jelikož si otec Josef byl nemocen a jeho zdravotní stav neumožňoval slavení mší svatých.

Mše svatá 17.11.

Ve čtvrtek, 17. 11. v 18:00, v den státního svátku, jsme k naší velké radosti mohli slavit mši svatou s otcem Pavlem Lacinou, farářem z Milonic, který za námi přijel se svým tatínkem, jáhnem Vladimírem.

Svatý Mikuláš a žďárská schola

V neděli, 11. prosince k nám zavítala schola z farnosti Žďár nad Sázavou II, ale nejen schola, děti přišel pozdravit Mikuláš s andělem a předal jim malé dárečky.

Půlnoční mše svatá

Při tradiční půlnoční mši svaté jsme přivítali nového jáhna Karla. Bylo velmi špatné počasí, ale otec Vladimír i jáhen Karel v pořádku přijeli a půlnoční mše svatá mohla, s nepatrným zpožděním, začít. „Vítej narozené, vítej pacholátko, vítej slovo boží, nemluvňátko“, tak zněla úvodní slova písně na začátku slavnostní mše svaté. Na závěr jsme si všichni s radostí zazpívali „Narodil se Kristus Pán“ a odcházeli jsme do mrazivé noci, obohaceni úžasnou skutečností, která se v noci přihodila, totiž, že se nám narodil Kristus Pán.“

Svátek sv. Štěpána

Na svátek svatého Štěpána mezi nás opět po delší době zavítal otec Josef, celou mši doprovázely děti koledami, na kytaru hrál ministrant Kuba a na flétny Kačenka a Danielka.

Události ve farnosti:

Křtiny: 18.9. Šimon a Matouš Gregorovi, 27. 11. Jindřich Slonek

Pohřby: 19.8. František Suchý, 29.8. Jiří Ducheček,

Poděkování farníkům:

Výzdoba kostela: Z. Zedníková, J. Vodičková, M. Tlustý, V. Janebová, P. Rusková

Úklid kostela: rodina Mládková, Zedníková, pí Balabánová,

Ministranti: P. Vodičková, J. Rusek, M. Rusek

Údržba a chod kostela: Milan Tlustý

Aktivní účast na liturgii: T. Trávníček, V. Zedník, M. Dítětová, P. Dítě, K. Hromádková, ministranti, varhanice K. Vodičková, sbor Ticho

Současně děkujeme za výpomoc Janu Teplému ml. Marii Teplé a Miladě Laštovicové.

Velké díky patří otci Josefovi, jáhnovi Vladimírovi a p. faráři Záleskému za společné slavení mší svatých ve filiálním kostele na Křižánkách a všem ostatním, kteří si na nás vzpomenou ve své modlitbě nebo se jiným způsobem podílejí na společném životě v naší farnosti. Všem za to patří, upřímné Pán Bůh zaplať.