Velikonoční svátky

25. února 2013, Milada Laštovicová, Jiří Brtník - jáhen

Požehnané Velikonoce!

Himilájský pták

Následující krátkou příhodu nám vypravovala Alice Van Berchem: V roce 1921 vypukl v jednom himalájském lese požár. Zatímco většna lidí se ho pokoušela uhasit, někteří stáli a se zakloněnými hlavami se zaujatě dívali do koruny jednoho stromu. Uprostřed hořících větví bylo hnízdo plné ptáčat. Nad hnízdem poletovala zoufale jejich matka. Jak rádi bychom ta mláďata zachránili, ale bylo to nemožné. Oheň byl příliš prudký, aby se k nim mohl někdo přiblížit! Stála jsem tam a dívala se, stejně bezmocná jako všichni ostatní. Zakrátko začalo hořet i hnízdo. Myslela jsem si, že ptačí matka odletí. Ale nestalo se tak. Naopak, vrhla se do plamenů a roztáhla nad svými mláďaty křídla, aby je ochránila. V mžiku se stala obětí své lásky a shořela na popel. Nikdy předtím jsem nic podobného neviděla. Byla jsem užaslá. Pochopila jsem, že jsem na vlastní oči právě spatřila lásku. Nekonečnou lásku!! A najednou jsem si uvědomila, že když je tak malé stvoření schopné takové oběti, o kolik musí být větší láska a obětavost Stvořitele! Ze stejně nekonečné lásky opustil nebesa a stal se člověkem, aby obětoval svůj život za naše hříchy, a tak nás zachránil.“ (z knihy Lefévr, P., Perrinet, B. Nevšední příběhy)

Velikonoce jsou svým původem svátkem jara. Již ale Židé dali kananejskému pohanskému svátku jara zcela nový význam svátkem Paschy. Křesťané pak rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro: život je silnější než smrt. Anselm Grün

Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl mít strach. Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa. A tento někdo je Láska... Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“. (Jan Pavel II.) (z internetových stránek velikonoce.vira.cz)

Přejeme vám do těchto Velikonoc právě toto vědomí, že Kristus je větší než veškeré zlo!

Rozpis velikonočních událostí:

Vždy v pátek a v neděli v 17 hod se v kostele konají křížové cesty.

10. 3. – 4. neděle postní – "růžová"

23. 3. – svátost smíření – velikonoční sv. zpověď od 9 do 11 hod.

24. 3. – Květná neděle – při mši sv. v 11 hod budou posvěceny ratolesti a vyslechneme si Pašije – zprávu o utrpení Pána Ježíše – letošní rok podle sepsání sv. Lukáše.

26. 3. - tradiční Pašijová hra "Co se stalo s Ježíšem?" - Žďár nad Sázavou ve 20 hod, autobus bude zajištěn.

28. 3. – Zelený čtvrtek – památka poslední večeře Páně – obřady začnou v 19 hod. Během nich dle tradice „odletí zvony a varhany do Říma“ a kostelem se bude ozývat klapání připomínající přibíjení Ježíše na kříž… K tichému bdění v Getsemanské zahradě bude kostel otevřen do 22 hod.

29. 3. – Velký pátek – den umučení Pána Ježíše Krista. Při obřadech v 15 hod zazní zpěv Pašijí podle evangelisty sv. Jana. Do 20 hod bude kostel otevřen k tiché adoraci u Božího hrobu.

30. 3. – Bílá sobota – den klidu… Dopoledne můžete zavítat i s dětmi k Božímu hrobu a to v době od 9 do 12 hod. Obřady „veliké noci“ zahájíme v 18:30 hod. Při nich bude požehnán Paškál – velikonoční svíce, vyslechneme čtení ze Starého Zákona, z Říma se navrátí zvony a varhany a rozezní se slavnostní Aleluja…

31. 3. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční – slavnostní mše začne v 11 hod, v jejím závěru budou požehnány pokrmy (beránci, mazance, vajíčka…).

25. března - Den úcty k počatému životu

Slavnost Zvěstování Páně, 25.3., tedy devět měsíců před Vánocemi, je zároveň dnem úcty k počatému životu.

Vážíme si, že součástí ústavního pořádku České republiky jsou také prohlášení: "Každý má právo na život" a "Lidský život je hoden ochrany již před narozením". (Listina zákl. práv a svobod, čl. 6). Nemůžeme proto souhlasit s tím, aby se kvalitě života připisoval větší význam než samotnému životu. Právo na život nelze upřít dítěti se zdravotním postižením ani nemocnému v bezvědomí, který nemá možnost projevit svou vůli. (biskup Vojtěch Cikrle)

Oslo, hlavní město Norska, 11. prosinec roku 1979, Matka Tereza přebírá Nobelovu cenu za mír. Ujímá se slova a říká:

"Chtěla bych vám sdělit něco, o čem jsem přesvědčena. Největším nepřítelem míru je dnes výkřik nevinného, nenarozeného dítěte. Když matka může zabít své vlastní dítě ve svém lůně, který zločin je horší, než když se navzájem vraždíme! Dokonce v Písmu svatém stojí: "I kdyby matka zapomněla na dítě, já na vás nezapomenu." I kdyby matka zapomněla… Ale dnes se zabíjí milióny nenarozených dětí – a my nic neříkáme. V novinách čteme o různých věcech, ale nikdo nemluví o těch miliónech maličkých, kteří byli počati se stejnou láskou jako vy a já, Božím životem. A my nic neříkáme, mlčíme. Národy, které legalizovaly potraty, jsou pro mne těmi nejchudšími zeměmi. Bojí se maličkých, bojí se nenarozeného dítěte. A to dítě musí zemřít, protože již nechtějí mít – ani o jedno více – a to dítě musí zemřít.

Prosím vás ve jménu maličkých: "CHRAŇTE NENAROZENÉ DÍTĚ, ROZPOZNEJTE V NĚM JEŽÍŠOVU PŘÍTOMNOST!" Bůh vám žehnej.

V této době se ve vládě jedná o možné legalizaci potratového přípravku RU-486. V roce 2005 se podařilo zastavit registraci tohoto přípravku díky petici s více než padesáti tisíci podpisy a díky obětavosti těch, kteří psali do redakcí či na ministerstvo zdravotnictví. V těchto dnech se můžete opět k petici připojit: www.prolife.cz.