Rok 2012 na Křižánkách

4. března 2013, Petra Rusková

Oprava varhan

Měsíc leden byl pro nás, křižánecké farníky, měsícem velkého rozhodnutí. Již začátkem roku 2009 byla ve zdejším kostele zahájena sbírku na opravu varhan. Ty se v tuto dobu nacházely v havarijním stavu. Stáli jsme před rozhodnutím, zda tedy tuto opravu realizovat. Jestliže ano, tak kdo ji provede a zda ji budeme schopni uhradit.

Po mnohých konzultacích jsme nakonec rozhodli opravu zrealizovat. Na základě doporučení jsme oslovili varhanáře Jana Kubáta z Kaňku u Kutné Hory. Po prohlídce nástroje nám přislíbil ve spolupráci se svým kolegou Václavem Šlajsem z Plzně, opravu varhan provést. Během měsíce února jsme z důvodu pořádání veřejné sbírky požádali o registraci občanského sdružení ECCELESIA. Toto bylo 22. 2. zrealizováno.

Na Velikonoční pondělí byla tato sbírka oficiálně zahájena. Mimo kostelních sbírek, které probíhaly během slavnostních mší svatých, jsme také nechali zhotovit letáčky, které byly doručeny do domácností v Křižánkách. Dále bylo rozesláno cca 100 dopisů s prosbou o přispění na opravu varhan.

V únoru hrála naše varhanice Káťa naposledy na původní varhany a 1. 3. se začaly postupně rozebírat a odvážet do Kutné Hory na generální opravu k varhanáři p. Kubátovi.

Postní doba

V období postu se farníci pod vedením p. Marie Mládkové st. účastnili pobožností Křížové cesty. Při liturgii na Květnou neděli nás již doprovázely elektronické varhany.

Narozeniny otce Josefa

V neděli 18. 3. jsme přáli otci Josefovi 87. narozeninám.

Májové pobožnosti

Při májových pobožnostech jsme se pravidelně scházeli, abychom vzdali úctu Matce Boží.

Mše svaté

Během letních měsíců jsme byli potěšeni návštěvou p. faráře Miloslava Kabrdy, Antonína Forbelského a P. Petra Šikuly, kteří u nás sloužili mše svaté.

Narozeniny jáhna Vladimíra

17. června jsme při mši svaté popřáli našemu jáhnovi Vladimíru Lacinovi k jeho životnímu jubileu.

Sraz rodáků

6. - 8. července se uskutečnil v naší obci sraz rodáků. Při této příležitosti byl po celé tři dny zpřístupněn otevřený kostel. Zde si mohli rodáci prohlédnout výstavku fotografii, mapující historii našeho kostela a seznámit se s průběhem oprav varhan, případně na tuto opravu přispět. Na oplátku za svoji štědrost si odnesli CD či DVD, která byla pořízená ze mší svatých. Do kostela přišlo velké množství rodáků, kterým bylo rovněž tak jako nám, líto, že zde při této příležitosti nebyla sloužena mše svatá.

Poutní mše svatá

Srpnovou poutní mši svatou, společně s otcem Vladimírem a jáhnem Jiřím, sloužil pan farář Forbelský z Pardubic, který sebou přivezl i několik svých farníků, jež s ním byli v tu dobu na dovolené na Třech Studních.

Žehnání opravených křížků

O pouti, odpoledne v 16. hod., proběhlo na Křižánkách žehnání nově opravených křížků. Sešli jsme se před místní školou, kde stojí první z nich. Bylo mezi námi i několik farníků z Herálce. Pan farář Záleský dorazil ze Žďáru na svém skútru. Po žehnacím obřadu jsme se vydali pěšky na Český kopec, kde se nachází druhý z opravených křížků. Zde pak také následovalo malé občerstvení. Poté jsme se pomalu rozcházeli, pan farář ještě odjel na Borovinu, kde už ale soukromě požehnal poslední.

Opravy

V průběhu letních měsíců byly provedeny nátěry podlahy na kůru a byla zhotovena nová elektroinstalace k varhanám. Nejsložitější situace nastala při sundávání varhanních skříní, které bylo nutné pomocí žebříků a popruhů spustit dolů z kůru. Velké Pánbůh zaplať, patří všem, kteří se této akce zúčastnili. /Milan a Jirka Tlustých, p. Mládek, p. Zedník a Jarek z firmy Manifik./

Otec Josef

Zdravotní stav otce Josefa se v průběhu roku zhoršoval, 29. července odsloužil zde u nás na Křižánkách poslední mši svatou. Poté již byl upoután na lůžko a ve středu 10. října, ve věku nedožitých 88. let, na faře ve Žďáře nad Sázavou zemřel. Od 1. září došlo k organizačním změnám v naší farnosti, co týká dnů, ve kterých budou slouženy mše svaté. Díky ochotě a úsilí pana faráře Záleského bylo zachováno sloužení mší svatých jednou za 14 dní a to v sobotu večer, s nedělní platnosti. V neděli mezi těmito sobotami, zde máme bohoslužbu Slova buď s jáhnem Vladimírem, nebo Jiřím.

Svatý Mikuláš

Začátkem prosince nás navštívil sv. Mikuláš, který přinesl dětem velké perníkové Mikuláše.

Půlnoční mše svatá

24. 12. proběhla již tradiční půlnoční mše svatá, kterou doprovázel sbor Ticho a malé flétnistky Dáda a Káťa. Účast byla hojná, ale opět jsme postrádali zvuk našich starých varhan. Dá-li Pán Bůh tak na příští půlnoční mši svaté zazní již nově zrekonstruované varhany.

Události ve farnosti:

Pohřby: paní Růžena Zástěrová, paní Anna Preislerová, pan Antonín Tlustý

Poděkování farníkům:

Výzdoba kostela: Z. Zedníková, J. Vodičková, M. Mládková ml., M. Mládková st., P. Rusková, děkujeme též všem dárcům květin

Úklid kostela: rodina Mládková, Vodičková, Zedníková a Marie Balabánová

Ministranti: P. Vodičková, J. Rusek, M. Rusek

Údržba a chod kostela: M. Tlustý

Všem, kdo se podílí na liturgii, tj. Tomáši Trávníčkovi, Petrovi a Marcele Dítětovým, p. Ladislavu Zedníkovi, Milanovi Tlustému, dále pak naší varhanici Katce a chrámovému sboru Ticho a ministrantům, děkujeme a vyprošujeme též Boží požehnání.

Velké Pánbůh zaplať, patří p. faráři Krchňavému, který i přes velké zdravotní obtíže do poslední chvíle velmi rád jezdil na Křižánky a sloužil zde mše svaté. Odpočinutí lehké dej mu Pane a světlo věčné ať mu svítí.

Také děkujeme p. faráři Vladimíru Záleskému, jáhnům Vladimírovi a Jiřímu za společné slavení mší svatých a bohoslužeb Slova.

Současně děkujeme za výpomoc při slavení liturgií M. a A. Laštovicovým a J. Teplému ml. z Herálce.