Rok 2007

Autor: Milan Tlustý

Rok 2007 byl ve znamení venkovních oprav našeho kostela. V roce 2006, po dohodě s panem farářem Záleským, bylo rozhodnuto provést opravu venkovní fasády a další opravy s tímto související. Pan farář oslovil firmu Konig ze Žďáru, která přislíbila tyto práce provést. Postupně jsme začali se zajišťováním finančních prostředků. Byla snaha pokusit se získat nějakou dotaci, ale jelikož kostel není kulturní památkou, tato snaha vyšla naprázdno. Dokonce z iniciativy vedoucího odboru kultury krajského úřadu byla v kostele zorganizována schůzka dne 16. února 2007 s pracovníky památkového úřadu za účelem možnosti vyhlášení kostela kulturní památkou, což ale bylo nereálné.

První sbírka byla uskutečněna o poutní mši svaté v roce 2006, kde se vybralo 18.062,-Kč. Tentýž rok před Vánocemi bylo dopisem osloveno 15 místních podnikatelů a začátkem roku 2007 byli požádáni o peněžní dar také někteří místní chalupáři a další, kteří mají ke kostelu kladný vztah. V průběhu roku se na farním účtu sešlo od těchto dárců, sponzorů a firem celkem na opravu 193.900,-Kč, obecní úřad poskytl částku 30.000,-Kč a kostelní sbírky vynesly 108.575,-Kč. Koncem roku 2006 bylo vykáceno 15 bříz a 3 smrky a na jaře 2007 dalších dvě břízy, lípa a višeň. Dřevo z těchto stromů bylo prodáno za 11.500,-Kč. Dále byl ještě v roce 2006 proveden nátěr stříšky na kapličce, za což jsme od obce utržili 5.000,-Kč. Za prodej zbylého dřeva a uhlí to bylo dalších 4.000,-Kč. Z oprav v r. 2004 byl zůstatek ve výši 60.000,-Kč. Celkem během roku 2006 a 2007 se podařilo dát dohromady částku 412.975,-Kč, což předčilo i nejoptimističtější předpoklady.

Pro firmu Konig to však nebyla nijak zajímavá zakázka a příliš o ni nestála. Proto byly osloveny další stavební firmy z okolí, křižanecká firma pana Procházky a ze Svratky firma pana Vambery. Na základě nabídkového řízení byla vybrána firma Procházka. Výhodou této firmy bylo vlastnictví lešení. Cenová nabídka na celkovou opravu fasády od pana Procházky byla v hodnotě 307.865,-Kč.

První práce byly zahájeny již v dubnu, kdy bylo zhotoveno nové bednění u stříšky nad hlavním vchodem. Bylo nutné zvětšit sklon kvůli sněhu a vodě. Nad bočním vchodem jsme strhli starý plech a připravili na pokrytí mědí. Klempířské práce vykonala firma pana Peška z Kameniček. Provedl oplechování již zmíněných stříšek mědí a připravil plechy na oplechování jižního štítu, které bylo provedeno vlastními silami. Za materiál a práci jsme panu Peškovi zaplatili 55.888,-Kč.

Oprava fasády byla zahájena 16. května, kdy firma Procházka začala navážet lešení. Od 10. května byla postupně odstraňována zvětralá a jinak poškozená omítka. Kolem celého kostela nad podezdívkou byl odstraněn pás do výšky cca 0.5m(dle potřeby), který byl pak nahozen sanační omítkou. Nejvíce poškozené zdi byly směrem k silnici a věž. Zdivo na celém kostele bylo omyto tlakovou vodou. Tyto práce byly prováděny vlastními silami. Souběžně s tím klempíř od firmy Procházka začal oplechovávat vršek podezdívky, 12. června bylo dostavěno lešení. Vlastní omítání bylo zahájeno 9. července. Od 17. července byl kostel potahován štukem a 31. července byl objekt připraven na nátěr. Většinu práci prováděli dva, max. tři zaměstnanci firmy.

Po postavení lešení se podařilo provést opravy, které by byly bez lešení neproveditelné. V prvé řadě to byla oprava střechy, kde jsou ještě původní tašky. Poslední oprava byla v roce 1998, kdy byla provedena přeložka celé střechy. Nějaké zbylé tašky byly na kostelní půdě, ale na celkovou opravu jich bylo málo. Pokoušeli jsme se nějaké sehnat, ale tento rozměr se již nevyrábí a na střechách se už prakticky tyto tašky nevyskytují. Původní byly vyrobeny na Slovensku v Turčanském Sv. Martinu. Nakonec se nám je přece jen podařilo sehnat a to 500 ks od pana Kunce ze Skleného, který je dal zdarma. Nebyl to úplně ten samý rozměr, ale pro výměnu vyhovovaly. Po konečné opravě střechy zůstalo do budoucna na nejnutnější opravy asi 150 ks.

Mezi další práce, které byly provedeny, patřilo oplechování rantlíků mědí kvůli sněhu, nové oplechování štítu, oprava žlabů. U oltáře a zákristie jsme museli původní háky na žlaby uřezat a znovu navařit a poposadit níže, z důvodu sjíždějícího sněhu. Dále byly provedeny nátěry oken a ostatních plechů. Vchodové dveře byly zbaveny starého nátěru a natřeny znovu, rovněž tak i u bočního vchodu. Všechny tyto práce jsme prováděli svépomocí a to v tomto složení:Láďa a Josef Černých, Petr Mládek, Mirek Prosecký, Láďa Zedník, Milan Tlustý, významně pomáhali Jiří Tlustý st., Tomáš Tlustý a také Jiří Slavíček, Tomáš Trávníček, Jiří Tlustý ml. a František Musil.

Dne 31. srpna začala firma s konečným nátěrem kostela. Před tím byly zdi napenetrovány. Nátěry byly dva, základní - řidší barvou a pak vrchní. Nátěr prováděl malíř Zdeněk Vokáč, většinou sám. Po celou dobu oprav bylo počasí velmi příznivé, ale při natírání už tomu tak úplně nebylo. I přes tuto nepřízeň počasí se podařilo 20. září kostel kompletně natřít. Firma sundala lešení, my odvezli otlučenou omítku, čímž 27. září 2007 práce na opravě kostela skončily. Konečná cena za opravu fasády činila 307.886,-Kč, zmíněné klempířské práce povedené firmou Pešek stály 55.720,-Kč a drobné výdaje byly 8,746,-Kč. Celkem oprava stála 372.352,-Kč. Jelikož příjmy na tuto akci činily 412.975,-Kč, bylo možno zůstatek 40.623,-Kč věnovat na splacení dluhu pro heráleckou faru.

Jako poděkování Pánu Bohu a lidem, kteří se podíleli na opravách exteriéru kostela, jsme prožili v sobotu 6. října 2007 slavnost, jejíž součástí bylo vystoupení světoznámého chlapeckého pěveckého sboru Boni Pueri z Hradce Králové. To, že se tento koncert uskutečnil, byla zásluha starosty obce Ing. Jana Sedláčka. Sbor zpíval bez nároku na honorář. Na tuto akci byli pozváni dárci, sponzoři i příznivci křižáneckého kostela. Účast byla veliká. Přítomni byli také poslanci parlamentu české republiky, jeho místopředsedkyně paní Miroslava Němcová, poslanec Ing. Arch. Václav Mencl a dále krajský zastupitel Jaroslav Hulák. Koncert byl totiž také součástí slavnostního odpoledne, v rámci kterého bylo otevřeno nově vybudované Školící a vzdělávací centrum.

V průběhu oprav bylo rozhodnuto o zrušení vytápění kostela kamny na tuhá paliva a z tohoto důvodu byl zbourán komín. Bude hledáno nové řešení ekologického vytápění kostela.

V neděli 3. června 2007 zde při mši svaté hrál a zpíval rytmický sbor ze Žďáru 2 a o posvícení FONS,chrámový sbor Baziliky Nanebevzetí Panny Marie ze Žďáru nad.Sáz.

V roce 2007 byl u nás v kostele jeden křest - 26. prosince Vojtěch Dítě, svatbu měla Maruška Sochová a byly zde dva pohřby. Dne 20. června 2007 zemřel ve věku 83 let pan Jiří Slavíček, dlouholetý kostelník na Křižánkách, který toho pro kostel udělal velmi mnoho. Pohřeb měl 25. června. Dne 19. srpna zemřela paní Jarmila Charvátová, 23. srpna měla pohřeb. Bylo jí 80 let. Uložení do hrobu zde měl také 19. února pan Josef Novotný z Jihlavy.

Na podzim roku 2006 začali v Herálci s opravou fary. Prakticky během půl roku se jí podařilo heráleckým kompletně opravit a 9. června 2007 mohla být slavnostně vysvěcena.