Rok 2008

Autor: Milan Tlustý

V tomto roce na nás čekaly dva větší úkoly, které se týkaly kostela, jako stavby. Prvním úkolem bylo dokončení prořezávky přerostlých stromů v jeho okolí a to z důvodu prosvětlení a zároveň lepší ochrany opravené fasády. Druhým bylo navržení a následné pořízení vytápění.

S kácením stromů bylo započato již v únoru, kdy jsme se svolením obecního úřadu pokáceli několik bříz, dvě lípy a jeden smrk. Dřevo bylo zpracováno a následně prodáno zájemcům. Prodejem jsme získali částku 14.000,-Kč, kterou jsme použili na splacení výdajů souvisejících s novým topením. S úklidem po vytěženém dřevě nám velmi pomohli Jirka a Jan Klementovi, kteří štěpkovali haluze přímo na místě za pomoci traktoru a zařízení na něm. Štěpky si odvezli na topení. Dík patří i Láďovi a Josefovi Černých, kteří jakož to lesáci provedli jak kácení, tak i následné zpracování dřeva. Samozřejmě, že poděkování patří i všem ostatním, kteří byli při těchto pracích nápomocni.

V druhé polovině roku jsme začali řešit vytápění. Až do roku 2007 se v kostele topilo kamny na tuhá paliva. V tomto roce jsme také opravovali fasádu a dohodli se, že komín, který byl dodatečně přizděn z venkovní strany ke kostelu zbouráme a pokusíme se najít jiný způsob vytápění. Jako dodavatele jsme zvolili firmu SAUTO ze Svratky. Projektant p. Jebas se nakonec po zvážení všech okolností, a to jak funkčních, tak i estetických a následně i po dohodě s p. farářem, rozhodl pro teplovzdušný plynový agregát. Použita byla jednotka o výkonu 30 kW od holandské firmy WINTERW,kterou v České republice zastupuje fa KONSTA. Cenová nabídka činila 111.013,-Kč. Nebyly v ní zahrnuty činnosti, které jsme se zavázali provést sami, jako např. položení přívodní plynové hadice, proražení otvorů atd. Z důvodu snížení nákladů jsme měli snahu provést sami i další práce. Zhotovili jsme držák na agregát, kdy cena nového byla 4.650,-Kč, provedli jsme jeho zavěšení, namontování odkouření atd. S dodavatelem jsme se dohodli, že k obsluze nebude nutný termostat, jehož cena byla 4.750,-Kč. Rozpočet se nám podařilo snížit až na konečných 88.834,-Kč.

V pondělí 3. 11. jsme pokládali přívodní plynovou hadici od rozvaděče ke kostelu. Zemní práce nám vykonal pan Borůvka ze Svratouchu. Tato práce včetně zahrnutí trvala 2 hodiny. V úterý 4. 11. navštívili kostel památkáři. Samozřejmě, že z našeho záměru vytápět kostel nebyli nadšeni, ale stanovisko vydali kladné. Ve čtvrtek 11. 12. nám firma SAUTO provedla rozvod plynu v kostele a v pondělí 22. 12. přijel servisní technik ze Svitav od firmy KONSTA a uvedl plynový agregát bez větších problémů do provozu. Na půlnoční jsme poprvé topili plynem.

Sbírku na topení jsme zahájili o pouťové mši svaté. Vybralo se 9.100,-Kč. Další sbírka byla o posvícení, kde se vybralo 12.017,-Kč a při půlnoční 13.313,-Kč. Obec přispěla částkou 20.000,-Kč. Další peníze byly získány prodejem dřeva ze skácených bříz, což představovalo částku 14.000,-Kč. Zbytek peněz, 37.000 Kč, byl od různých dárců, z čehož největší částku, 30.000,-Kč, věnoval jeden nejmenovaný křižánecký rodák. Počátkem roku 2009 bylo topení zaplaceno. Celkem bylo vybráno 105.430,-Kč, přičemž cena topení byla 88.834,-Kč. Zůstatek 16.596,-Kč bude použit na generální opravu varhan.

Koncem května byl odcizen měděný svod u zákristie. Pořízení nového přišlo na 3440,-Kč, což byla cena pouze za materiál a za zhotovení nového sběrače na vodu. Montáž jsme si dělali sami.

V srpnu byla na varhanách provedena menší oprava. Dělal ji varhanář p. Jan Karel ze Sázavy za cenu 1380,-Kč.

Po celý rok zde obětavě sloužil mši svatou otec Josef Krchňavý s jáhnem Vladimírem Lacinou. Otec Vladimír Záleský sloužil v neděli 2. března, kdy sebou přivezl scholu ze Žďáru, dále pak o pouti, posvícení a také půlnoční mši svatou. Letos zde měl také 2x mši P. Pavel Lacina a jednu sloužil P. Jiří Veselý, bývalý farář z Fryšavy. Byla zde jedna svatba a to v sobotu 16. 8. Evy Zlevorové. Oddávajícím byl jáhen Vladimír Lacina, zpíval náš sbor společně se žďárskou scholou. V neděli 26. 10. byla v kostele diamantová svatba manželů Tlustých. 12. 10. zde byla dětská mše, při které dostal požehnání nový ministrant Jakub Rusek. Toto požehnání mu udělil jáhen V. Lacina. Zpíval náš sbor společně se žďárskou scholou. V neděli 30. 11. nás po mši svaté navštívil svatý Mikuláš, popovídal si s dětmi a přinesl jim různé sladkosti.

Ve středu 19. 3. měla pohřeb pani Anežka Jirglová, která zemřela 14. 3. ve věku 90 let. Další pohřeb byl 16. 9. a to paní Marie Kinclové, zemřela 9. 9. ve věku 59 let.

V současné době máme dva ministranty, Péťu Vodičkovu a Jakuba Ruska. Na varhany hraje Káťa Vodičková, která právě absolvuje varhanický kurz v Radešínské Svratce. Pěvecký sbor čítá 6 členek včetně varhanice, ale to je spíše ta optimističtější varianta. Většinou zpívají ve třech, snaží se a zpívají velmi pěkně. Letos zpívaly pašije, dále pak o pouti, posvícení a také při půlnoční mši svaté, a samozřejmě při všech nedělních mší svatých.